صفحه ۵۳۰

جواب: در زمان بعد از عمل که قطعا جایز نیست؛ و در حال عمل هم چون اثبات آن مشکل است دچار اشکال می‎شود. زیرا علاوه بر این که باید اصل عمل را ثابت کند، سایر شرایط از قبیل مکره نبودن وی را نیز باید ثابت نماید.

(سؤال 2512) آیا می‎توان مجازات زنای محصنه را که رجم می‎باشد به صورت اعدام با چوبه دار یا تیرباران انجام داد؟

جواب: زنا باید یا به شهادت چهار شاهد عادل که مدعی رؤیت عمل "کالمیل فی المکحلة" (مثل داخل بودن میل سرمه دان در آن) باشند، و یا به اقرار خود زانی، در حال عادی و بدون فشار و اکراه و ترس در حضور قاضی شرع چهار بار ثابت شود. و در صورتی که به شهادت باشد طرف در حال رجم حق فرار ندارد؛ ولی ثبوت زنا به شهادت آن چنانی که ذکر شد خیلی کم اتفاق می‎افتد و معمولا از راه اقرار ثابت می‎شود. و در این صورت اولا اگر بعد از اقرار انکار کرد حکم رجم منتفی است، و ثانیا هنگام رجم طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد رجم ساقط است؛ و اعدام یا تیرباران موجب تضییع این حق است. و هدف از رجم اهانت و تحقیر طرف در ملاعام است؛ و این منظور به دست می‎آید هر چند رجم تا آخر انجام نشود.

حد سرقت

(سؤال 2513) در حد سرقت آیا شرط است که سارق قصد محروم کردن دائمی مالک را از مالش داشته باشد؟ پس اگر مثلا برای چند روز چیزی را سرقت کرد که بعد به صاحبش برگرداند با بودن سایر شرایط حد سرقت اجرا می‎شود؟

جواب: بعید نیست دلیل حد انصراف داشته باشد به موردی که سارق قصد تصاحب دائمی نسبت به مال را داشته باشد؛ و لااقل احتیاط در تنزل از حد به تعزیر است.

(سؤال 2514) قطاع الطریقی که مسلح می‎باشند و می‎خواهند اموال مسافر و قافله را - هر چند به قتل و کشتن منجر شود - بگیرند، پس از درگیری بدون قتل و جرح و اخذ اموال دستگیر می‎شوند، آیا حکم آن قتل است یا قطع دست یا پا و یا تبعید؟

جواب: احوط اکتفا به نفی بلد (تبعید) است.

ناوبری کتاب