صفحه ۵۳

سوم - عدالت در اجرای قانون. شاخصه عدالت در اجرای قانون، مساوات در آن است نسبت به همه افراد و اقشار اعم از ضعیف و قوی. در این عرصه اگر قانون به طور مساوی اجرا نگردد جامعه آسیب می‎بیند.

چهارم - عدالت در عرصه مجازات. شاخصه عدالت جزایی در اصل کیفردادن جرائم و تناسب بین آن دو نهفته است. نسبت جرائم با کیفرها نسبت علت و معلول می‎باشد؛ از این رو باید بین آن دو تناسب و سنخیت وجود داشته باشد. و بر این اساس (سنخیت بین علت و معلول) با کیفر ناعادلانه نمی توان وضعیت عادلانه را در جامعه برقرار ساخت.

(سؤال 1058) دلایلی که دلالت بر تحریف تورات و انجیل دارند چیست ؟

جواب: تفصیل پاسخ در نامه نمی گنجد، ولی به طور اجمال باید گفت: تورات فعلی و ملحقات آن که نزد یهود و نصاری معتبر می‎باشند مشتمل اند بر خرافات بسیار و نسبت های ناروا به خدا و پیامبران الهی، از باب نمونه:

الف - در باب 19 سفر آفرینش داستانی مربوط به مست شدن لوط پیامبر و زنای او با دخترانش ذکر شده است.

ب - در باب 2 سفر خروج، جریان ساختن گوساله سامری را به هارون پیامبر نسبت داده است.

ج - در آخر سفر تثنیه باب 34 وفات حضرت موسی (ع) و دفن او و این که قبرش تا حال مخفی است ذکر شده، در صورتی که سفر تثنیه از سفرهای پنج گانه توراتی است که می‎گویند بر حضرت موسی نازل شده است.

د - در باب 11 کتاب سموئل 2 زنای داود پیامبر با زن اوریای حتی ذکر شده است.

اصولا سبک تورات فعلی به کتاب آسمانی مشتمل بر اعتقادات و احکام و اخلاق نمی خورد؛ و از مطالعه آن به دست می‎آید که سالها پس از رحلت حضرت موسی و تحولات بنی اسرائیل و ازدست رفتن تورات اصلی کسانی داستانهای مخلوط از راست و دروغ و افسانه را به نام تورات جمع آوری کرده اند.

ناوبری کتاب