صفحه ۵۲۹

جواب: اگر کسی به حقانیت اسلام و احکام آن اعتقاد دارد، ولی از روی عناد و جحد و لجاجت با حق، بعضی احکام دین را انکار می‎کند به نحوی که توجه دارد انکار او منجر به انکار خداوند یا رسالت پیامبر(ص) می‎گردد؛ چنین فردی کافر و مرتد محسوب می‎شود. ولی اگر انکار یا تشکیک او نه از روی عناد و جحد و لجاجت با حق است، بلکه ناشی از شبهه علمی می‎باشد و نمی تواند باور کند که در اسلام چنین حکمی وجود دارد، و در حال تحقیق و مطالعه می‎باشد، چنین فردی مرتد نیست و هیچ گونه حد و تعزیر ندارد؛ و لازم است در رفع شبهه و شک علمی او از راه منطقی و استدلال تلاش شود. از وجوه شرعیه نیز می‎توان به او داد.

حد لواط

(سؤال 2510) در مورد کسی که به اتهام لواط محکوم به حد پرتاب از کوه یا قتل با شمشیر یا سوزاندن گشته، آیا اعدام با چوبه دار یا اسلحه گرم جایز است ؟

جواب: در مورد هیچ گناهی که حد دارد به مجرد اتهام و یا اقرار در زندان، یا حال غیر عادی و یا ترس، حد جاری نمی شود؛ بلکه باید برای حاکم شرع جامع الشرایط طبق موازین قضا ثابت شود. یعنی یا چهارمرتبه اقرار با شرایطش، و یا شهادت چهار مرد عادل با شرایط آن. و در امور جنسی علم قاضی حجت نیست و با اندک شبهه ای نیز حد ساقط می‎شود. و در مورد سؤال در صورتی که اجرای هیچ یک از انواع تعیین شده ممکن نباشد یا مستلزم مفسده باشد حاکم شرع می‎تواند نوع دیگر را که زجر آن بیشتر از انواع تعیین شده نیست تعیین نماید. و هر گاه قبل از اثبات شرعی پیش حاکم شرع توبه کرد حد جاری نمی شود.

حد زنا

(سؤال 2511) آیا شوهر می‎تواند در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا، وی را به قتل برساند؟ چنانچه در هنگام مشاهده اقدامی نکرد آیا می‎تواند مدتی پس از آن به قتل مبادرت ورزد؟

ناوبری کتاب