صفحه ۵۱۹

قاضی شرع جامع الشرایط می‎تواند او را تعزیر نماید؛ و اگر عالم به حکم یا موضوع نباشد و قصد ایجاد مفسده و اختلال نداشته باشد باید ارشاد گردد. و در هر حال باید علم و قصد او احراز گردد تا بتوان حکم به تعزیر وی داد. و نیز عناوینی همچون "مفسده" یا "اختلال در نظم" باید دقیقا تعریف شود تا مورد سوءاستفاده بعضی افراد در حاکمیت و یا تضییع حقوق افراد نگردد؛ و در هر صورت اظهار عقاید و مخالفت نظری با حاکمیت - و یا حتی مخالفت عملی چنانچه به حد محاربه و فعالیت مسلحانه نرسد - مصداق عناوین فوق نیست.

(سؤال 2500) منظور حضرتعالی از حاکم شرعی که اختیار تعزیر با اوست چه کسی می‎باشد؟

جواب: منظور از حاکم شرع در مورد سؤال و سایر ابواب فقهی مجتهد جامع شرایط فتوی و حکومت است؛ و شرایط صالحیت فقیه برای حکومت هشت چیز است که در صورت بیعت شرعی مردم با او حکومتش شرعی می‎شود و احکام او نافذ و معتبر می‎باشد، و تفصیل آن را در محل خود بیان نموده ایم.ولایة الفقیه، ج 1، باب چهارم.

(سؤال 2501) در مورد اجرای حد بر فردی که بعد از ارتکاب جرم مجنون می‎شود تکلیف چیست ؟ و آیا در این مورد تفاوتی بین جنون ادواری و دائمی وجود دارد؟

جواب: بر مجنون حد جاری نمی شود؛ ولی در مجنون ادواری در صورتی که جرم او در حال افاقه باشد، حد در حال افاقه او جاری می‎شود.

ناوبری کتاب