صفحه ۵۱۳

احمدبن محمدبن خالد - که سابقا ذکر شد - تعبیر "یا معشر المسلمین، اخرجوا..." به کار رفته بود. روشن است که به یک یا دو و یا سه نفر عنوان "معشر" صدق نمی کند.

و در مورد شرایط حاضران باید توجه داشت که در آیه شریفه به مؤمن بودن آنان تصریح شده است. البته ممکن است گفته شود "مؤمن" در اینجا در مقابل "کافر" و "منافق" استعمال شده است؛ بنابراین صرف مسلمان بودن حاضرین کفایت می‎کند، هر چند عادل نباشند. مؤید این بیان، روایت احمدبن محمد بن خالد است که در آن حضرت امیر(ع) به "یا معشر المسلمین" تعبیر کرده اند. و نیز در تفسیر قمی ذیل آیه فوق آمده است: ابی الجارود از امام باقر(ع) نقل می‎کند که در رابطه با جمله (طائفة من المؤمنین) فرمود: "یجمع لهما الناس اذا جلدوا" که مؤمنین بر "ناس" تطبیق شده اند.

اما از ظاهر آیه شریفه و نیز روایات وارده می‎توان استفاده نمود که حاضرین نباید از کسانی باشند که خودشان مستحق حد الهی هستند.وسائل الشیعة، باب 31 از ابواب حد زنا، احادیث 1، 2، 3 و 4؛ کافی، ج 7، ص 188، حدیث 1. هر چند سند اکثر این روایات قابل خدشه است و لذا بسیاری از فقها به کراهت آن نظر داده اند؛ نظیر شیخ مفید در مقنعه (ص 781)، شیخ طوسی در نهایه (ص 701)، ابن براج در مهذب (ج 2، ص 528)، محقق در شرایع (ج 4، ص 144)، علامه در قواعد (ج 3، ص 531)، شهید اول در لمعه (الروضة البهیة ج 9، ص 96)، شهید ثانی در مسالک (ج 14، ص 389) و صاحب جواهر (ج 41، ص 351).

ولی با توجه به آیه شریفه و از مجموع روایات به دست می‎آید که حضور اقشار مختلف مردم در اجرای حد زنا مطلوب نمی باشد؛ زیرا موجب عکس العمل های تند می‎شود و نتیجه معکوس در بر دارد. در روایتی آمده است که حضرت امیر(ع) هنگامی که در بصره بودند و می‎خواستند بر مردی حد زنا را اجرا نمایند، از حضور جماعتی از مردم که برای تماشا آمده بودند جلوگیری کردند و به قنبر فرمودند: "لا مرحبا بوجوه لاتری الا فی کل سوء، هؤلاء فضول الرجال، امطهم [ابعدهم ] عنی یا قنبر."وسائل الشیعة، باب 22 از ابواب مقدمات حدود، باب کراهة اجتماع الناس للنظر الی المحدود، حدیث 1.

و به طور کلی نکته ای که در حدود اسلامی باید در نظر گرفته شود این است که

ناوبری کتاب