صفحه ۵۰۵

حاکم باید پرونده را مجددا به جریان انداخته و مبادرت به صدور حکم کند. آیا چنین استنباطی درست است ؟ و نظر حضرتعالی در اصل مسأله چیست ؟

جواب: استنباط جنابعالی در مسأله فوق صحیح است. ممکن است مدعی از استحلاف منکر یا از قسم خوردن پس از رد قسم به مدعی استنکاف نماید و هدف او تفحص برای تهیه بینه و یا رسیدن زمان خاصی برای انجام قسم باشد. بنابراین در آینده حق دارد مجددا طرح دعوی نماید.

(سؤال 2490) در پرونده ای به موجب حکم قطعی، فردی به اتهام سرقت محکوم به تحمل مجازات تعزیری گردیده است. مال باخته متعاقبا دادخواست دیگری به دادگستری تقدیم و خواستار ضرر و زیان خود شده (استرداد مال مسروقه)؛ بین شاکی و محکوم علیه در مورد میزان و مقدار مال مسروقه که وجه نقد بوده اختلاف است. در این گونه موارد چه باید کرد؟

جواب: نسبت به مقدار زاید، مال باخته مدعی است، و طرف او منکر. اگر مدعی نتوانست خواسته خود را اثبات نماید حق دارد منکر را نزد قاضی قسم بدهد بر عدم سرقت مازاد، و یا قسم را رد کند به مدعی؛ و مدعی پس از قسم مال را دریافت نماید.

ناوبری کتاب