صفحه ۵۰۲

(سؤال 2477) بعضی از فقها حکم غیابی را منحصر به موارد حق الناس می‎دانند، نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: جواز حکم غیابی حتی در حق الناس کلیت ندارد؛ و نامه گنجایش تفصیل ندارد.

هیأت منصفه

(سؤال 2478) در اتهامات سیاسی که قاضی شرع - هر چند واجد شرایط باشد - قهرا منصوب از طرف حاکمیت و یک طرف دعوا می‎باشد، آیا حکم او نافذ است یا خیر؟

جواب: یکی از شرایط قضاوت بی طرفی قاضی نسبت به دعوای مطروحه است. و در موارد فوق الذکر چون قاضی به یک طرف دعوا منسوب است نمی تواند بی طرف باشد. از این رو در این گونه موارد حضور هیأت منصفه به عنوان اهل خبره و کارشناس در محکمه لازم است؛ و قاضی برای این که بتواند به حق و عدل حکم نماید باید به نظر و تشخیص هیأت فوق توجه نماید.

قاضی تحکیم

(سؤال 2479) آیا در حکمیت بین افراد متنازع، شرایط قاضی باید مراعات گردد یا نه ؟

جواب: حکمیت به این معنا که طرفین بر حکم حاضر تراضی و توافق کنند که او مصلح شود و سخن او را بپذیرند اشکال ندارد و شرایط خاصی ندارد. ولی به این معنا که او حکم کند و حکم او نافذ و واجب العمل باشد، مشروط بر این است که حکم مجتهد جامع الشرایط باشد؛ اما اگر او را به عنوان کارشناس قرار دادند و ملتزم شدند که طبق نظر و تشخیص او عمل نمایند، بنابر احتیاط واجب باید طبق تعهد خودشان عمل کنند.

(سؤال 2480) هر گاه کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتاب یا مخالفین غیرشیعه به محاکم قضایی شیعه مراجعه کنند، طبق قواعد شیعه باید حکم نمود یا طبق موازین خودشان ؟

جواب: اگر طرفین دعوا بر آنچه قاضی شیعه حکم کند توافق نموده و رضایت

ناوبری کتاب