صفحه ۴۹۵

حربی نیستند؛ ولی بالاخره هیچ یک از این فرقه ها مسلمان نیستند، و در فقه اسلام در برخی از مسائل بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی وجود دارد. در مسأله ارث اهل سنت روایتی دارند که: "لایتوارث اهل ملتین" یعنی اهل دو آیین از یکدیگر ارث نمی برند. و در نتیجه نه کافر از مسلمان ارث می‎برد، و نه مسلمان از کافر. ولی در فقه شیعه که از اهل بیت (ع) اخذ شده است مسلمان از کافر ارث می‎برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد. و در اثر شرافت اسلام با وجود وارث مسلمان، او بر وارث کافر مقدم است. و بالاخره مسأله از نظر فقه امری است قطعی که کفر مانع ارث است.

(سؤال 2457) دختری از دنیا رفته و مادر و چند برادر و خواهر دارد، ارث او چگونه تقسیم می‎شود؟

جواب: مادر جزو طبقه اول وراث است و برادر و خواهر از طبقه دوم؛ و با بودن طبقه اول - هر چند یک نفر - طبقه دوم ارث نمی برد. بنابراین تمام مال میت متعلق به مادر اوست.

(سؤال 2458) مادری از دنیا رفته و مقداری زینت آلات داشته؛ حال اولاد او که می‎خواهند از خود زینت آلات استفاده کنند بدون فروش آنها، چگونه باید آنها را بین خود تقسیم نمایند؟

جواب: اگر میت شوهر دارد یک چهارم مال او متعلق به شوهر است و مابقی را اولاد او به طوری که سهم زنها نصف مردها باشد بین خود تقسیم نمایند؛ و اگر شوهر ندارد تمام مال متعلق است به اولاد به طوری که سهم زنها نصف مردها باشد، خواه عین مال را بین خود تقسیم نمایند یا بفروشند و قیمت آن را تقسیم کنند.

ناوبری کتاب