صفحه ۴۹۴

جواب: موضوع ارث در کتاب و سنت، ولد مورث است و طبعا باید در حین موت مورث ولد بر آن صادق باشد. و اگر اخبار میراث حمل را نداشتیم می‎گفتیم باید حین الموت ولد بالفعل باشد؛ ولی با لحاظ اخبار حمل می‎فهمیم در حین موت مورث در مسیر ولدیت هم باشد کافی است، به شرط این که این قوه به فعلیت برسد و کامل شود و زنده به دنیا بیاید. البته رحم مادر ظاهرا خصوصیت ندارد؛ بنابراین اگر نطفه در حین موت مورث در مسیر انسان شدن قرار گرفته باشد، هر چند به منظور طی مراحل و رسیدن به انسانیت به جای رحم در لوله آزمایشگاه قرار داده شده، ولد بالقوه بر آن صادق است؛ اما اگر نطفه مرد را برای اغراض دیگری گرفته اند ولی تصادفا پس از مرگ او به فکر افتاده اند آن را در رحم یا در لوله آزمایشگاه به منظور انسان شدن قرار دهند به گونه ای که در حین موت مورث در مسیر انسان شدن نبود، ارث بردن آن پس از فعلیت محل اشکال است؛ بخصوص اگر پس از مدت طولانی - مثلا بیست سال - کسی به این فکر بیفتد.

(سؤال 2454) ارث زن در صورت داشتن بچه از شوهرش چه مقدار است ؟

جواب: ارث زن در صورت داشتن بچه از شوهر یک هشتم از غیر زمین است. و در این صورت احتیاط مستحب مؤکد این است که از زمین هم به او ارث بدهند یا با او مصالحه نمایند، به شرط این که در بین وراث صغیر نباشد؛ و اگر صغیر در بین باشد از سهم او کسر ننمایند.

(سؤال 2455) قاتلی که قتل خطایی یا شبه عمد مرتکب شده آیا در صورتی که وارث باشد از مقتول ارث می‎برد؟ در مورد دیه فوت که بیمه می‎دهد چطور؟

جواب: قاتل در قتل عمد ارث نمی برد و در قتل خطا و شبه عمد از مال میت ارث می‎برد، ولی نسبت به دیه احتیاطا با سایر ورثه مصالحه شود و رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2456) ارث بین زرتشتی و مسلمان چگونه است ؟ آیا زرتشتیان کافرند با این که خدا را قبول دارند؟

جواب: زرتشتیان از نظر فقه ما همچون یهود و نصاری اهل کتاب می‎باشند و کافر

ناوبری کتاب