صفحه ۴۹۳

شرایع الهی تشخیص و تعیین صحیح این گونه از مصادیق است و این امر هیچ گونه منافاتی با جهان شمولی و عادلانه بودن احکام شریعت ندارد.

ج 4 - در حکم مزبور فرقی بین بلاد مسلمان و غیر آن نیست؛ هر چند در بلاد غیراسلامی در فرض سؤال ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

(سؤال 2450) اگر کسی پدر خود را بکشد، فرزند قاتل از جد خود که کشته شده است ارث می‎برد یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال اگر میت غیر از فرزند خود که قاتل است وارث نزدیکتر (پسر یا دختر بدون واسطه) نداشته باشد، فرزند قاتل از ترکه جد خود ارث می‎برد.

(سؤال 2451) زنی از شوهر خود پسری داشته و بعد از فوت او شوهر دومی اختیار نموده است؛ از شوهر اول مالی به پسرش ارث رسیده ولی آن پسر مفقودالاثر شده به گونه ای که از زنده بودن او مأیوس می‎باشند و بعد از این حادثه مادر آن پسر نیز از دنیا می‎رود. آیا میراث به پسری که از شوهر دومی آن زن است تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر منظور از مأیوس بودن یقین به مرگ پسر قبل از فوت مادر باشد، مال پسر به مادر و سپس بعد از مرگ مادر به وراث موجود منتقل می‎شود؛ ولی اگر به مرگ پسر یقین نداشته باشد باید مال او را حفظ کنند تا یقین به مرگ حاصل شود.

(سؤال 2452) با توجه به این که ولدالزنا ارث نمی برد و نظر به این که برای ادامه زندگی نیاز به بعضی حمایتهای مالی دارد، آیا می‎توان زن و مردی که این طفل را به وجود آورده اند مکلف نمود تا مقداری از مال خود را به عنوان وصیت به او تملیک نمایند؟

جواب: اجبار در مورد سؤال جایز نیست؛ ولی در وجوب انفاق بنابر اقوی حکم ولد حلال را دارد. همچنین می‎توانند به اختیار خود تا حد ثلث برای بچه وصیت کنند.

(سؤال 2453) با توجه به این که شرط وراثت حمل وجود آن در زمان موت مورث می‎باشد، در صورتی که نطفه حمل پس از فوت مورث منعقد شود اما انتساب آن به مورث قطعی باشد آیا چنین حملی پس از زنده متولدشدن ارث می‎برد؟ و به طور کلی حمل برای وراثت موضوعیت دارد یا کاشفیت ؟ دلایل، اصول و قواعد مورد استثناء را بنویسید؟

ناوبری کتاب