صفحه ۴۹۱

مسائل ارث

(سؤال 2449) احتراما در ماده 881 مکرر قانون مدنی چنین آمده است: "کافر از مسلم ارث نمی برد، و اگر در بین وراث متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه در درجه مقدم بر مسلم باشند." بدین معنا که اگر در بین خانواده کافر یک نفر مسلمان شود هر کافری که از این خانواده فوت نماید کلیه ارث به مسلم می‎رسد چون آمده است که حتی درجات مقدم هم ارث از متوفای کافر نمی برند. خواهشمند است جهت تنویر افکار عموم پاسخ فتوایی خود را در این چند مسأله اعلام فرمایید:

1 - کافر به چه کسی گفته می‎شود؟ بهایی، مسیحی، یهودی، زردشتی، بی دین، ملحد، بت پرست، بودایی و...؟ آیا اقلیت های مورد اشاره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کفار محسوب می‎شوند؟

2 - اگر شخص کافری جهت جذب ارث کلیه متوفاهای هم کیش خود و از روی ریا و یا نفاق مسلمان شود و تحقیق هم امکان پذیر نباشد، آیا حکم فوق که در ماده قانونی آمده است درباره او جاری است ؟

3 - با توجه به جهان شمولی احکام اسلام و عدالت در قوانین اسلام، آیا این حکم موافق با شرع مقدس اسلام است یا خیر؟

4 - اگر متوفای کافر در یکی از بلاد غیرمسلمان باشد و در بین ورثه او مسلمی در هر درجه وجود داشته باشد، حکم شرع مقدس درباره ارث او چگونه است ؟ جواب:ج 1 - در "اصطلاح فقه" کافر کسی است که وجود خداوند یا وحدانیت او یا پیامبری حضرت محمد(ص) یا خاتمیت او یا معاد یا یکی از ضروریات اسلام - که ضروری بودن آن محرز است - را انکار نماید.

ناوبری کتاب