صفحه ۴۹۰

نکرد. اکنون من که پسر کوچکتر هستم پول کافی برای این کار دارم. آیا استیجار نماز و روزه برای پدرم از پول خودم نمازهای فوت شده از وی را جبران می‎کند؟ آیا ثواب آن به او می‎رسد؟ آیا اگر پول آن را صرف فقرا کنیم بهتر نیست ؟

جواب: ظاهر وصیت پدر شما این بوده که نسبت به نماز و روزه های خویش تردیدی داشته و ذمه خود را مشغول می‎دانسته است. بنابراین استیجار نماز و روزه برای او - هر چند از پول خودتان - بزرگترین خدمت به اوست و ثواب آن به او می‎رسد؛ و نوعا خواندن آنها کار افراد فقیر و بی بضاعت است. پس شما با انجام این عمل هم ذمه پدر را بری نموده اید، و هم به فقرا کمک کرده اید.

ناوبری کتاب