صفحه ۴۸۹

کند به گونه ای که در صورت نفوذ وصیت، زوجه موصی بکلی از ارث محروم می‎گردد، آیا نفوذ وصیت نسبت به کلیه اموال منقول منوط به اذن زوجه است ؟

جواب: در فرض سؤال وصیت نسبت به سهام سایر ورثه و یک سوم سهم زوجه نافذ است؛ ولی نسبت به دوسوم سهم زوجه بنابر احتیاط واجب موقوف به اجازه او می‎باشد.

(سؤال 2444) آیا در اجرای وصیت نظر مرجع تقلید وصی شرط است یا مثلا پسر بزرگتر؟

جواب: اگر شرط نشده باشد وصی مقدم است.

(سؤال 2445) در وصیت نامه فردی آمده: "نصف خانه را به فلانی فروخته ام و نصف دیگر آن برای فرزندانم می‎باشد"؛ آیا این هبه است که در مورد بچه های صغیر قبض و اقباض به وسیله خود ولی صورت گرفته باشد یا نه ؟

جواب: ظاهر عبارت فوق، ترکه بودن است برای فرزندان نه هبه. و حداکثر احتیاط آن است که آن را از ثلث حساب کنند.

(سؤال 2446) اگر یکی از ورثه به انجام کامل وصیتنامه رضایت دهد، آیا قبل از انجام آن می‎تواند رضایت خود را پس بگیرد؟

جواب: اگر در زمان حیات موصی رد نکرده باشد بعد از فوت نمی تواند رد کند.

(سؤال 2447) اگر کسی نسبت به ثلث مالش وصیت کند در حالی که ثلث مال او در موقع وصیت کمتر از موقع مرگ او بوده، و از باب اتفاق - نه برحسب متعارف - بعدا مال هنگفتی از راه دیگری پیدا کرده، آیا چون در ذهنش ثلث مال شامل مثلا یک میلیون می‎شده و بعدا چند میلیون شده، می‎توان گفت شامل بعدی ها نیز می‎شود؟

جواب: باید به ارقام و مصارفی که وصیت کرده عمل شود، مگر این که زاید بر ثلث همه باشد؛ و لازم نیست وصیت شامل همه ثلث در زمان وفات باشد.

(سؤال 2448) پدر اینجانب هنگام فوتش در حدود پانزده سال پیش وصیت کرد که از محل بخشی از اموالش برای او نماز و روزه استیجار کنیم، اما این وصیت انجام نشد و وارثان او همه اموال را بین خود تقسیم کردند و پسر بزرگ او نیز این وصیت را عمل

ناوبری کتاب