صفحه ۴۸۶

جواب: استعمال هر چیزی که برای جسم یا روح انسان ضرر قابل توجه داشته باشد جایز نیست.

(سؤال 2433) تکلیف شرعی معتادان در ترک اعتیاد چیست ؟

جواب: اگر با تصمیم نتوانند ترک نمایند به پزشک مراجعه کنند.

(سؤال 2434) آیا می‎توان برای درمان بیماری از مواد حرام استفاده نمود؟

جواب: در صورت ضرورت معالجه و انحصار درمان در آن اشکال ندارد.

(سؤال 2435) مواد مخدر چه چیزهایی هستند و آیا استعمال آنها جایز است ؟

جواب: مواد مخدر چیزهایی است که موجب رکود عقل و احساسات می‎شود؛ و هر کدام مست کننده بوده یا این که ضرر محسوس و قابل توجه داشته باشد حرام است.

(سؤال 2436) آیا استعمال دخانیات - نظیر سیگار و قلیان - به طور کلی جایز است ؟

جواب: برای هر کس ضرر قابل توجه نداشته باشد جایز است؛ ولی بهتر است انسان خود را آلوده نکند.

ناوبری کتاب