صفحه ۴۸۳

(سؤال 2419) آیا بی حس یا بیهوش کردن حیوان و یا گیج نمودن آن با ضربه ای به مغز او قبل از ذبح جایز است یا نه ؟

جواب: در صورت بی حس و بیهوش کردن حیوان اگر حیات حیوان باقی است و مانع از خروج خون متعارف نباشد اشکال ندارد. و باید از وارد نمودن ضربه گیج کننده - اگر موجب اذیت حیوان باشد - در غیر حال ناچاری خودداری شود؛ ولی موجب حرمت گوشت حیوان نمی شود. و بهتر است همان روش معمول با انجام مستحبات انجام شود، و ظاهرا کارشناسان هم بهتر بودن آن را تأیید کرده اند.

(سؤال 2420) اینجانب سالهاست برای مصرف اقلیت های دینی اقدام به شکار گراز وحشی می‎کنم، و سابقا از حضرتعالی و حضرات آیات گلپایگانی و مرعشی کسب تکلیف نموده و اجازه داده بودید. اکنون وزارت بهداشت و درمان مجددا از من مجوز شرعی می‎خواهد. آیا برای تولید کالباس از گوشت گراز وحشی برای اقلیت های دینی و اتباع خارجی به شکار گراز وحشی مجاز هستم ؟

جواب: اگر شکار مذکور برخلاف مصالح کشور اسلامی نیست و اقلیت های دینی از لحاظ مذهب خود حرام نمی دانند، مسئولین دولت اسلامی جلوگیری نکنند؛ ولی مراقبت نمایند بین مسلمین توزیع نگردد.

(سؤال 2421) محصل مسلمانی که به کشورهای غیر مسلمان رفته و مجبور است از غذاهای گوشتی آنها استفاده کند تا بتواند پایه علمی خود را بالا ببرد و به مسلمان ها خدمت نماید وگرنه از گرسنگی می‎میرد، آیا جایز است از آن غذاها بخورد؟

جواب: با فرض اضطرار یعنی خطر جانی اشکال ندارد، ولی چنین فرضی خیلی بعید است؛ زیرا می‎تواند از تخم مرغ و کنسرو ماهی و مانند اینها استفاده نماید.

ناوبری کتاب