صفحه ۴۸۲

(سؤال 2416) ذبح با دستگاه های برقی صحیح است یا نه ؟ و بر فرض صحیح بودن، آیا یک "بسم الله" برای همه حیوانهای مورد ذبح کافی است؛ هر چند بتدریج ذبح شوند؟ و آیا استفاده از ضبط صوت یا گفتن "بسم الله" توسط غیرذابح کافی است ؟

جواب: اگر تمام شرایط ذبح شرعی محقق باشد - از قبیل روبه قبله بودن حیوان، آهن بودن وسیله ذبح، قطع نمودن رگهای چهارگانه حیوان، مسلمان بودن ذبح کننده، (یعنی کسی که کلید دستگاه را می‎زند) - بعید نیست یک "بسم الله" برای همه کافی باشد؛ به شرط آن که همه حیوانهای مورد ذبح عرفا در یک زمان ذبح شوند؛ ولی اگر بتدریج و با فاصله ذبح شوند، باید برای هر کدام یک "بسم الله" گفته شود. و "بسم الله" ضبط صوت و غیرذابح کفایت نمی کند.

(سؤال 2417) مرغی را که سر بریده اند و چهار رگ آن قطع شده و در آب افتاده و مرده است، آیا حلال است ؟

جواب: اگر خروج روح مستند به ذبح باشد حلال است؛ و اگر مستند به افتادن در آب باشد یا مستند به هر دو باشد مشکل است.

(سؤال 2418) حکم ذبیحه اهل کتاب و فرقه های گوناگون مسلمین - نظیر غلات و نواصب - چیست ؟ و آیا "مجوس" و "صابئین" جزو اهل کتاب می‎باشند؟

جواب: ذابح باید مسلمان باشد و ذبیحه کفار اعم از اهل کتاب و غیر آنها و کافر اصلی و مرتد و نیز افرادی که محکوم به کفر هستند - اگرچه خودشان را از فرق مسلمین بشمارند - حلال نیست. و موجبات کفر در توضیح المسائل مذکور است. و مجوسی ها در بعضی از احکام حکم اهل کتاب را دارند؛ ولی اجرای تمام احکام اهل کتاب بر آنها مشکل است. و صابئین ظاهرا دارای فرق مختلفی هستند و یک فرقه آنها خودشان را از فرق مسیحی ها می‎شمارند که آنها حکم اهل کتاب را دارند و غیر آنها حکم اهل کتاب را ندارند. البته ذبیحه هر مسلمان اگرچه حلال است ولی در قربانی حج بنابراحتیاط واجب باید نایب در ذبح علاوه بر مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی نیز باشد.

ناوبری کتاب