صفحه ۴۸۰

جواب: اگر منظور از خرچنگ دریایی "میگو" باشد که به آن "ملخ دریایی" نیز گفته می‎شود و در زبان عرب آن را "اربیان" می‎نامند، حلال است؛ و اگر منظور غیر آن باشد حرام است. و هر کدام از ماهی ها که از انواع ماهی های فلس دار باشد، اگرچه به واسطه کوچکی هنوز فلس درنیاورده باشد یا به واسطه عوارضی فلس آن ریخته باشد، حلال است. و هر کدام از انواع ماهی ها که بی فلس باشد، خوردن آن حرام است؛ ولی استفاده دیگر غیر از خوردن مانعی ندارد. و اگر معالجه ضروری منحصر در خوردن آن باشد و داروی حلالی یافت نشود، در این فرض خوردن آن نیز اشکالی ندارد.

(سؤال 2404) اگر در شکم ماهی که صید شده ماهی دیگری پیدا شود، آیا حلال است یا نه ؟

جواب: اشکال دارد؛ مگر این که به قرائنی احراز شود که وقتی ماهی به تور افتاده، ماهی در شکم آن هنوز زنده بوده است.

(سؤال 2405) کوسه هایی که دارای فلس میخی هستند حلال می‎باشند یا نه ؟

جواب: اگر پوست آنها صاف نباشد و دارای فلس باشند - اگرچه فلس میخی داشته باشند - حلال می‎باشند.

ذبح

(سؤال 2406) اگر آلت ذبح از نوع استیل باشد، ذبح با آن شرعی و جایز خواهد بود یا نه ؟

جواب: اگر استیل واقعا از جنس آهن باشد اشکال ندارد.

(سؤال 2407) در بعضی از مناطق قبل از ذبح حیوان با شوک الکتریکی یا فروبردن سرنیزه به جای حساس یا زدن گلوله پلاستیکی حیوان را از پای درمی آورند و بعدا ذبح می‎کنند؛ البته پس از ذبح حیوان حرکت می‎کند. آیا این ذبح شرعا صحیح است ؟

جواب: در صورتی که بعد از ذبح شرعی حیوان حرکتی داشته باشد حلال خواهد شد.

(سؤال 2408) اگر حیوان را به حالت آویزان از پا که شکم و سینه و سر حیوان رو به قبله قرار بگیرد ذبح کنند، کفایت می‎کند؟

جواب: همین مقدار استقبال کفایت می‎کند.

ناوبری کتاب