صفحه ۴۷۸

جواب: با فرض شک، محمول بر صحت است و موظف به تحقیق هم نمی باشند؛ و چون عوض ملک مورث داده شده باید ثلث تمام آن را طبق وصیت اخراج نمایند.

(سؤال 2397) آیا مال مجهول المالک را می‎توان در غیر مصرف فقرا - نظیر کارهای خیر - صرف نمود؟

جواب: بنابراحتیاط واجب با اذن مجتهد فقط به فقرا داده شود.

(سؤال 2398) چیزی را که مسلمان در بلاد کفر پیدا می‎کند، آیا حکم لقطه بلاد اسلامی را دارد؟

جواب: ظاهرا همان حکم را دارد؛ مگر این که یقین پیدا شود که آن چیز مال کافری است که مالش محترم نیست و تصاحب آن جایز است.

(سؤال 2399) در زمان جنگ شیعه و سنی در افغانستان، شیعیان محدوده زیادی را متصرف شدند، و گندم و آرد و اشیای دیگر از برادران اهل سنت را مورد استفاده قرار داده اند. حکم آن چیست ؟

جواب: تصرف مال مسلمان بدون معامله و رضایت او حرام و غصب است. در فرض سؤال اگر امکان دارد به صاحبان آنها برگردانده شود، و اگر امکان ندارد از طرف آنها صدقه داده شود.

ناوبری کتاب