صفحه ۴۷۷

حساب دادگستری واریز می‎شود، نسبت به این گونه اموال که معمولا نگهداری آنها مواجه با مشکلاتی است چه باید کرد؟

جواب: اگر از قبیل "لقطه" (پیداشده) باشد باید طبق احکام لقطه عمل شود؛ و اگر از جهات دیگر صاحبش معلوم نباشد حکم مجهول المالک را دارد که بعد از یأس از پیداشدن صاحبش با اجازه حاکم شرع به نیازمند داده می‎شود.

(سؤال 2393) به هنگام خرید گاهی بعضی از مشتری ها اشیای خود - مانند کیف، دستکش و نظایر آن - را در مغازه جا می‎گذارند و مغازه دار صاحبان آنها را نمی شناسد و با این که پشت شیشه مغازه اعلام می‎شود اما صاحبش مراجعه نمی کند؛ در این صورت چه باید کرد؟

جواب: بعد از یأس از پیدا شدن با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط آن را به فقرا و نیازمندان صدقه بدهد.

(سؤال 2394) آیا قرعه کشی جایز است ؟ جوایزی که در اثر قرعه کشی به افراد تعلق می‎گیرد آیا جزو مال شخصی فرد محسوب می‎شود و یا مجهول المالک است و باید صدقه داد؟

جواب: قرعه کشی در بعضی موارد واجب است و در بعضی موارد جایز و در بعضی موارد حرام می‎باشد؛ و قرعه ای که در بانک ها برای اعطای جوایز صورت می‎گیرد جایز است و به نام هر کس اصابت کند، بعد از قبض مالک آن می‎شود.

(سؤال 2395) گوسفندی همراه گوسفندان دیگر به خانه می‎آید، بعد از یک سال که مالکش پیدا نمی شود آن را ذبح می‎کنند و مردم گوشت آن را دانسته یا ندانسته می‎خورند؛ حکم آن چیست ؟

جواب: اگر در مدت یک سال به مقدار لازم جستجو کرده و صاحب آن را پیدا نکرده باشند، تا زمانی که صاحب آن پیدا نشده است تکلیفی ندارند؛ و اگر صاحبش پیدا شود و حلال نکند، کسی که آن را ذبح و اطعام کرده باید قیمت آن را بپردازد.

(سؤال 2396) شخصی مالک قسمتی از یک روستا بوده و پس از فوتش سازمان زمین شهری آن را تصاحب کرده و قسمت دیگری که معلوم نیست مال کسی بوده یا نه به وراث می‎دهد، حال با توجه به عمل به وصیت میت در ثلث، تکلیف ورثه چیست ؟

ناوبری کتاب