صفحه ۴۷۲

ز - دریافت هر گونه وجهی از ناحیه دولت و مقدار و کیفیت آن در مقابل بهره برداری اشخاص از انفال و اموال عمومی منوط به صلاحدید دولت حقه اسلامی است. البته باید به گونه ای باشد که فشار بر ضعفا و محرومین وارد نشود و تحت ضابطه و برنامه صحیح و عادلانه باشد؛ و بسا در بسیاری از موارد لازم باشد به عنوان تشویق به کار و فعالیت و تولیدات به نحو رایگان در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

ناوبری کتاب