صفحه ۴۶۳

می‎شود. مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346:

"جنگل" یا "مرتع" یا "بیشه طبیعی" عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشند.

مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر. اگر مرتع دارای درختان خودرو جنگلی باشد، مرتع مشجر نامیده می‎شود؛ مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال حوزه آستارا تا گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد. مرتع غیرمشجر زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1358 شورای انقلاب):

با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین دار و ترتیب واگذاری و احیا و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‎شود.

تعریف اراضی: "اراضی موات" زمینهایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، "مرتع مشجر" نامیده می‎شود.

ناوبری کتاب