صفحه ۴۵۶

باز قابل ذکر است که بدانیم مطالعات نشان می‎دهد که متأسفانه طی سی سال گذشته عمق چهار و نیم سانتیمتر خاک حاصلخیز ایران شسته شده و به هدر رفته است و از این بابت معادل پانزده میلیارد متر مکعب از ظرفیت نفوذ نزولات کاسته شده است.

ضمنا بخش عظیمی از خاکهای شسته شده به صورت رسوبات در مخازن سدهای ذخیره ای کشور که با هزینه های گران ملی احداث شده اند ته نشین شده و ظرفیت آبگیری آنها را کاهش می‎دهد. سد سفیدرود در رودبار شاهد گویایی از این موضوع می‎باشد.

نقش پوشش گیاهی در جلوگیری از سیلابها:

شکی نیست که در فطرت خلقت، نزولات آسمانی چیزی جز رحمت خداوند باریتعالی نخواهد بود که در قرآن نیز اشارات عدیده ای داریم. ولی در مقابل به دلیل از بین بردن پوشش گیاهی مراتع، ما انسانها باعث شده ایم این نعمات تبدیل به نفرت و عذاب شود.

برای اهمیت موضوع تنها به تعداد دفعات وقوع سیلاب در چند دهه اخیر در کشور اشاره می‎کنم: در دهه 1330 تعداد 101، در دهه 1340 تعداد 131، در دهه 1350 تعداد 154، و در دهه 1360 نیز تعداد 239 وقوع سیلاب در کشور داشته ایم. که تنها ضرر و زیان اقتصادی دهه 1360 معادل 68/000/000/000/000 تومان برآورد و اعلام شده است.

نقش مراتع در اشتغال، اقتصاد معیشتی و تولیدات دامی:

اگر از مراتع ایران به نحو اصولی بهره برداری و حفاظت می‎شد، با ثبات کامل و همیشگی می‎توانست سالیانه شصت میلیون رأس دام سبک (گوسفند) را تغذیه نماید. ولی متأسفانه به دلیل تخریب رو به گسترش آنها، در حال حاضر تنها پاسخگوی پانزده میلیون رأس دام می‎باشد؛ یعنی 14 ظرفیت بالقوه. همچنین اگر مراتع در حد کیفیت خوب می‎بود، سالیانه معادل سیزده میلیون تن علوفه خشک قابل تغذیه بود و با ارزش فعلی برابر 780/000/000/000 تومان خواهد بود؛ که این ارزش اولیه بوده و سود حاصله از تولید گوشت قرمز و اثرات دیگر آن جداگانه قابل بررسی می‎باشد. ایجاد اشتغال برای روستاییان عزیز و عشایر غیور نیز از اهم نتایج مراتع خواهد بود.

ناوبری کتاب