صفحه ۴۵۲

مسائل احیای زمین های موات

(سؤال 2373) آیا در زمان غیبت امام معصوم (ع) زمینهای موات، معادن، آبها و... از آن تمام مردم است ؟

جواب: در اختیار حکومت صالح است.

(سؤال 2374) به نظر حضرتعالی کسی که زمین مواتی را احیا می‎کند، فقط کارکرد خود را مالک می‎شود یا علاوه بر آن مالک رقبه و عین آن زمین نیز خواهد شد؟

جواب: مسأله محل خلاف است و به نظر اینجانب مالکیت رقبه محل اشکال است.

(سؤال 2375) اراضی موات آیا با ثبت دادن و نظایر آن بدون احیای آنها در مالکیت افراد درخواهد آمد؟

جواب: مالک نمی شوند؛ ولی اگر تحجیر کرده باشند احق به احیا می‎باشند.

(سؤال 2376) در جاهایی که علائم آب وجود دارد یا مقداری آب جاری است، شخصی کمی حفاری می‎کند و به همین صورت سالها می‎ماند و چه بسا آثار حفاری در اثر سیلاب و مرور زمان از بین می‎رود، بعد شخص دیگری شروع به احیا می‎کند؛ آیا شخص اول حق ممانعت را دارد یا نه ؟

جواب: اگر شخص اول به طور کلی اعراض نکرده است شخص دوم بنابر احتیاط واجب رضایت او را فراهم نماید.

(سؤال 2377) در افغانستان منطقه ای هست به نام "ایسپیرک" که حریم محلی به نام "پیتو" می‎باشد؛ جوی آبی هم از این منطقه می‎گذرد. فردی به نام "ابراهیم" علفهای خودرو در آنجا را جمع آوری می‎کند و نسبت به این آب ممانعت می‎کند؛ لطفا بفرمایید این فرد با حیازت علفهای محدوده، اصل زمین را هم مالک می‎شود تا از عبور جوی آب اهل قریه ممانعت نماید یا خیر؟

ناوبری کتاب