صفحه ۴۵۰

مسائل نذر

(سؤال 2363) آیا از نذورات مردم جهت مسجد محل می‎شود به امام جماعت آن مسجد کمک کرد؟

جواب: باید طبق نظر نذر کنندگان به مصرف برسد.

(سؤال 2364) کسی موقع نذر کردن قدرت داشته، ولی هنگام ادای نذر فقیر شده و بعدا قدرت پیدا کرده است؛ آیا عمل به نذر واجب است ؟

جواب: اگر نذرش مطلق بوده باید هر وقت متمکن شود انجام دهد.

(سؤال 2365) کسی پولی را نذر شخص خاصی می‎کند ولی هنگام ادای نذر آن شخص از دنیا رفته است، تکلیف او چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط باید به ورثه او بپردازد؛ و اگر وارث ندارد به مجتهد جامع الشرایط بپردازد.

(سؤال 2366) شخصی کاری را نذر می‎کند ولی هنگام ادای آن از دنیا می‎رود، آیا بر ورثه او واجب است عمل به نذر کنند؟

جواب: اگر عمل به نذر بر او واجب شده بوده باید از ترکه او ادا شود.

(سؤال 2367) شخصی که عمل به نذر را فراموش کرده، آیا هر وقت یادش بیاید لازم است عمل کند؟

جواب: اگر نذرش مطلق بوده هر وقت متذکر شود باید انجام دهد؛ و اگر وقت معینی داشته باشد و بعد از گذشتن وقت آن متذکر شود، بنابراحتیاط قضا نماید. و در صورتی که منذور روزه باشد، عمل به این احتیاط واجب است.

(سؤال 2368) مقداری پول نذری نزد کسی امانت بوده و در حفظ آن نیز کوشا بوده است ولی متأسفانه به سرقت رفته است، تکلیف او چیست ؟

ناوبری کتاب