صفحه ۴۴۸

مسائل عده

(سؤال 2360) عده وفات که زن شوهرمرده باید نگه دارد به چه صورت است، آیا در مدت عده نباید از منزل بیرون رود و اگر با پوشیه بیرون رود چه حکمی دارد؟

جواب: زنی که شوهرش وفات کرده باید چهار ماه و ده روز، و اگر آبستن است و بعد از چهار ماه و ده روز زایمان می‎کند تا وقتی که وضع حمل می‎کند باید عده نگه دارد؛ و در این مدت از زینت کردن خودداری نماید، ولی نظافت بدن و لباس اشکال ندارد. و بنابر احتیاط شبها را در همان خانه ای که در زمان حیات همسرش زندگی می‎کرده بماند.

(سؤال 2361) زنی از شوهرش طلاق گرفته و بعد از گذشت عده به دیگری شوهر کرده، بعدا معلوم شده که شوهر اولش قبل از انقضای عده فوت کرده و او اطلاع نداشته، تکلیف این زن چیست ؟ آیا اصل عقد دوم صحیح بوده یا نه ؟ و آیا باید عده وفات را از موقعی که اطلاع پیدا کرده رعایت کند یا چون متوفی شوهر او حساب نمی شود عده وفات منتفی است ؟

جواب: در مفروض سؤال اگر طلاق بائن بوده عده وفات لازم نیست و ازدواج دوم صحیح است؛ و اگر رجعی بوده به مرگ شوهر اول عده طلاق به هم خورده و حکم زوجیت بر او جاری است و عقد شوهر دوم باطل بوده است و باید عده وفات نگاه دارد و مبدأ آن زمان علم به وفات است. آنچه محل اشکال است تحقق حرمت ابدی است بین او و شوهر دوم اگر دخول واقع شده باشد، زیرا عقد واقع شده در زمانی است که هنوز وارد عده وفات نشده است؛ آیا این هم حکم تزویج در عده را دارد یا نه ؟

و نزد اینجانب بنابراحتیاط واجب از تجدید عقد پرهیز نمایند و حکم حرمت ابدی را جاری نمایند.

ناوبری کتاب