صفحه ۴۴۷

حال آیا این طلاق صحیح است یا نه ؟ و آیا نزدیکی شوهر با زن به منزله رجوع است ؟ اگر زن طلاق را قبول کرد صحیح است یا نیاز به اجرای صیغه مجدد طلاق می‎باشد؟ آیا این زن می‎تواند به دیگری شوهر نماید یا نه ؟

جواب:1 - هر چند زمینه ناگواری برای زن ایجاد شده تا مهریه خود را ببخشد، ولی اگر به نحو جد و با قصد جدی مهریه را بخشیده است مهریه مال شوهر شده است و رجوع در آن محل اشکال است.

2 - طلاق در اختیار مرد است و رضایت زن در آن معتبر نیست، ولی باید شرایط آن احراز گردد؛ و از جمله این که زن در حال پاکی بوده باشد که در آن پاکی نزدیکی نشده باشد، وگرنه طلاق باطل است. و اگر طلاق خلعی باشد باید مهر یا مالی دیگر با رضایت و آگاهی زن بذل شود و سپس طلاق واقع گردد، وگرنه طلاق خلعی صحیح نیست. و اگر زن مهر را سابقا به شوهر بخشیده، چنانکه در سؤال آمده، بذل زن باید مالی غیر از مهر و با رضایت او باشد.

3 - در طلاق خلعی رجوع مرد جایز نیست و حق نزدیکی ندارد، مگر این که زن با رضایت در بذل خود رجوع نماید.

4 - در طلاق باید قصد جدی باشد نه صورت سازی فقط، طلاق بدون قصد جدی نیز باطل است. و بالاخره اگر در طلاق خللی باشد زن متعلق به شوهر است، و تا طلاق صحیح انجام نشود و زن از عده خارج نشود ازدواج او با مرد دیگری باطل است.

ناوبری کتاب