صفحه ۴۴۵

(سؤال 2352) شخصی دوشیزه ای را به عقد دائم تزویج کرده و مدخوله شده و بعد از مدتی او را طلاق رجعی می‎دهد و پس از چند روز او را به عقد موقت درآورده است؛ آیا این عقد که در عده طلاق بوده صحیح است یا نه ؟

جواب: صحت عقد مذکور محل اشکال است، زیرا مطلقه رجعیه به حکم زوجه است؛ و مرد می‎تواند به جای عقد موقت به قصد رجوع با زنی که او را طلاق رجعی داده نزدیکی کند و احتیاج به عقد موقت ندارد.

(سؤال 2353) در مورد فوق بعد از گذشت مدتی زن می‎خواهد با دیگری ازدواج کند، آیا واجب است شوهر اول به آن مرد بگوید که این زن در عده است یا نه ؟

جواب: شوهر اول باید از ازدواج زن در عده جلوگیری نماید.

(سؤال 2354) در فرض بالا اگر به آن مرد نگفت که در عده است و ازدواج کرد، آیا اشکال پیدا می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر زن با علم به مسأله در عده شوهر کند یا این که توسط شوهر دوم دخول واقع شود، زن بر شوهر دوم حرام ابدی می‎شود.

(سؤال 2355) در طلاق که باید دو شاهد عادل اجرای صیغه آن را بشنوند و حاضر باشند، آیا شناخت زن و شوهر برای شاهدان و نیز حضور زن و شوهر شرط است یا نه ؟

جواب: شناخت کامل لازم نیست؛ ولی بنابراحتیاط واجب باید خصوصیات زوجین برای شاهدان به گونه ای توصیف شود که از دیگران متمایز باشند و شهادت صدق کند. و حضور زن و شوهر شرط نیست.

(سؤال 2356) دختر و پسری با هم ازدواج کرده اند، ولی به دلیل مسافرت پسر به آمریکا همسر حاضر به تمکین شوهر نیست؛ آیا حق دارد تقاضای طلاق کند؟

جواب: اگر زوج قصد طلاق نداشته باشد و زوجه از ادامه زوجیت کراهت داشته و درخواست طلاق خلع کند، صحت طلاق توقف بر توافق در بذل دارد؛ بنابراین زوج می‎تواند به زوجه بگوید مهریه و هر مقدار خسارتی را که در خصوص این ازدواج متحمل شده ام به من بذل کن تا طلاق بدهم. بلی اگر زوج در ضمن عقد زوجه را وکیل کرده باشد که در موارد خاصی خود را مطلقه نماید، در آن موارد زوجه می‎تواند طبق

ناوبری کتاب