صفحه ۴۴۴

مسائل طلاق

(سؤال 2348) زنی که لوله های رحمش را بسته یا رحم او را برداشته اند، آیا باز هم واجب است که بعد از طلاق عده نگه دارد؟

جواب: بلی واجب است.

(سؤال 2349) آیا زوجه می‎تواند هنگام ازدواج شرط کند که در موارد خاصی طلاق به دست او باشد؟

جواب: شرط این که طلاق در دست زوجه باشد صحیح نیست؛ ولی می‎تواند شرط کند که از طرف زوج وکالت داشته باشد که در موارد معینه بالمباشره یا به وسیله توکیل غیر، خود را مطلقه نماید.

(سؤال 2350) گاهی میان قوانین حقوقی کشورها تعارض وجود دارد؛ به عنوان مثال بین زوج و زوجه مسلمانی که در ایران ازدواج کرده اند و در حال حاضر در آمریکا اقامت دارند اختلاف رخ داده است و زن تقاضای طلاق نموده است و شوهر راضی به طلاق نیست؛ طبق قوانین آمریکا اگر یکی از طرفین تقاضای طلاق کند، بسا دادگاه موافقت کرده رأی به طلاق صادر می‎کند و برابر آن قانون شوهر نیز موظف است نیمی از ثروت خود را به همسر واگذار کند. بفرمایید آیا رأی این دادگاه شرعا درست است و زن می‎تواند همسر دیگری اختیار نماید؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 2351) آیا جایز است زوجه در هنگام عقد به زوج خود وکالت بلاعزل دهد که هروقت خواست مهریه او را - نه در قبال طلاق - بذل کند؟ و اگر خواست، او را طلاق دهد و طلاق هم رجعی باشد؟

جواب: اگر برای چنین وکالتی غرض عقلایی فرض شود اشکال ندارد.

ناوبری کتاب