صفحه ۴۳۰

حقوق بشر

(سؤال 2343) مساله حقوق بشر یکی از معضلاتی است که امروزه گریبان گیر بسیاری از کشورهاست و از آن طرف کشورهای مترقی ادعا دارند که پرچمدار دفاع از حقوق بشرند، و با توجه به این نکته که اسلام کامل ترین قوانین حقوقی را دربر دارد، علت این هجمه علیه اسلام را که گفته می‎شود اسلام حقوق بشر را پایمال می‎کند در چه می‎بینید؟

جواب: از سه واقعیت نباید غفلت شود:

الف - بد معرفی نمودن چهره نورانی اسلام و شریعت سهله سمحه از بعد نظری و ارائه تصویری خشن و ارتجاعی از آن از ناحیه برخی مدعیان علم و دانش.

ب - اعمال سیاست های خشن و خلاف عقل و شرع به نام اسلام از ناحیه برخی حکام اسلامی.

ج - احساس خطر قدرتهای بزرگ جهانی نسبت به اسلام و اتحاد مسلمین زیر لوای اسلام و تشکیل یک قدرت عظیم اسلامی. این سه عامل موجب تهاجم جهانی به اسلام و تبلیغات سوء علیه آن بوده است.

(سؤال 2344) در اسلام چقدر به حقوق بشر توجه شده است ؟

جواب: اسلام برای انسان با قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و مذهب حقوقی قائل است؛ این حقوق بعضا طبیعی و فطری است، و بعضا اجتماعی و مدنی. در حقوق طبیعی همه افراد مساوی هستند مانند: حق حیات، حق فکرکردن و اظهار آن، حق انتخاب شغل و مسکن و همسر و نظایر اینها. اما در حقوق اجتماعی و مدنی، بخشی از آنها که ناشی از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهای خدادادی، و یا مربوط به تلاش و فعالیت علمی و عملی آنان می‎باشد طبعا متفاوت هستند. این گونه حقوق معمولا منشاء تکالیف و مسئولیت های اجتماعی می‎باشد، مانند تفاوت بعضی از حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد که منشاء آن تفاوت در خلقت و استعدادهای طبیعی آنها می‎باشد.

در این دسته از حقوق، مقتضای عدالت در تشریع تساوی در حقوق و تکالیف

ناوبری کتاب