صفحه ۴۳

مطرح کنند و پاسخ بگیرند، و شک کردن امر اختیاری انسان نیست تا گناه شمرده شود. کسی با صرف شک کردن در امور فوق مرتد نمی شود. بلی اگر مسلمانی با علم به حقانیت توحید یا نبوت یا معاد یا سایر ضروریات دین از روی عناد و لجاجت انکار نماید که به آن کفر جحودی می‎گویند، چنین کسی مصداق مرتد است و مرتکب گناهی بزرگ شده؛ و در قرآن کریم نسبت به او عذاب اخروی وعده داده شده است. و اگر ارتداد به معنای ذکرشده در محکمه صالح شرعی طبق ضوابط مقرره ثابت شود از نظر اخبار معتبره در مورد مرتد فطری مرد حکم او اعدام است؛ البته چنین موردی بسیار نادر خواهد بود.

(سؤال 1049) مستدعی هستم جواب سؤالاتم را بدهید:

1 - دلیل عقلی و فلسفی رد نظریه تناسخ چیست ؟ فرقه ای به نام اهل حق - با ایمان به خداوند و ائمه اطهار(ع) - می‎گویند: رد تناسخ عین رد عادل بودن خداوند است، زیرا نمی شود که کسی در زمان فراعنه به دنیا بیاید و برده آنها شود و بعد هم بمیرد، اما کسی دیگر در این زمان به دنیا بیاید و از امکاناتی که اصلا با آن دوره قابل مقایسه نیست استفاده کند. این خود برهانی است بر صحیح بودن نظریه تناسخ.

2 - علت وجود فرشتگان چیست ؟ آیا فرشتگان آمده اند تا خدا را بپرستند و فرمانهایش را اطاعت کنند؟ مگر خدا را می‎توان به طور کامل شکر نمود؟ و یا اصلا خدا نیازی به این شکر گفتن ها و یا اطاعتها دارد؟

3 - مقصد و مقصود باری تعالی از خلقت - خلقت آدمیان یا خلقت به طور کامل - چه بوده ؟

4 - مگر نه این است که یکی از کامل ترین و جامع ترین قوانین اخلاق این است که آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند، و بالعکس؛ پس چگونه و چرا عده ای معتقدند که کار دین انحصاری است و دیگران را حق و اجازه آن نیست که از امور دینی کسی انتقاد کنند؟

جواب: پاسخ پرسشها به تفصیل در نامه نمی گنجد، ولی به طور اجمال و اشاره:

ج 1 - چنین نیست که نفس موجود مستقلی باشد و به بدن تعلق پیدا کند، زیرا اتحاد دو چیز مستقل محال است؛ و به اصطلاح نسبت نفس به بدن نسبت راکب و

ناوبری کتاب