صفحه ۴۲۵

د - حدیث "ان الناس مسلطون علی أموالهم"بحار الانوار، 272/2. (مردم بر اموال خود تسلط دارند) که مبنای فقهی مسائل مهمی می‎باشد.

ه - حدیث "لا ضرر و لا ضرار."کافی 280/5، حدیث 4. (هیچ گونه ضرری نباید بر کسی وارد شود) که مبنای فقهی مسائل مهمی می‎باشد.

و - روایات بابهای 3، 4، 5 و 6 از کتاب اجاره وسائل الشیعه که باید مراجعه شود و در نامه نمی گنجد.

جواب 3 و 4 - از اهم وظایف حکومت اسلامی حفظ و تأمین مصالح مردم از هرصنفی است و چنانچه صاحب کار و کارگر به توافق نرسند و شرایط بحرانی باشد، تعیین حق و نظارت بر تحقق آن و استیفای حقوق و منع از استنکاف ادای آن بر عهده حاکم اسلامی است. او می‎تواند در شرایط بحرانی و عدم توافق طرفین مستقیما و با رعایت مصالح طرفین دخالت کند؛ مخصوصا اگر اموری از قبیل راه و آسفالت و برق و تلفن و وسایل نقلیه و سایر امکانات در اختیار او باشد می‎تواند بهره بردن از آنها را بر اجرای مقررات خود مشروط نماید.

جواب 5 - در صورت کمبود دستمزد و عدم امکان تحمیل بیشتر بر صاحب کار، حکومت اسلامی باید از بیت المال عمومی کمبودها را برطرف نماید؛ و با عدم قدرت حاکم، عدول مؤمنین که متمکن باشند وظیفه دارند با شناسایی فقرا و تشکیل شوراهای محلی به آنان رسیدگی نمایند.

حق فرجام خواهی و انتخاب وکیل

(سؤال 2332) آیا متهم یا هر فرد دیگر حق فرجام خواهی دارد و می‎تواند به حکم قاضی اعتراض نماید و از حکم دادگاه شکایت کند؟ و آیا فرقی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر مجتهد مأذون وجود دارد یا نه ؟

جواب: شکایت از شخص چه قاضی یا غیر قاضی مانعی ندارد؛ ولی اعتراض

ناوبری کتاب