صفحه ۴۱۸

(سؤال 2316) کسی وصیت کرده که بعد از فوت او دو فرزند صغیرش متعلق به مادرشان باشد و دیگران حق گرفتن آنها را ندارند؛ بچه ها یکی شش سال و دیگری چهار سال دارد و جد پدری آنها نیز زنده است؛ آیا جد پدری مقدم است یا مادر؟

جواب: صغاری که پدرشان از دنیا رفته است - اگرچه پدرشان وصیت نکرده باشد - مادرشان حق حضانت و نگهداری آنها را دارد، پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال؛ و جد پدری ولایت بر آنها دارد و امور سرپرستی آنها به عهده او می‎باشد و وصیت پدر برخلاف آن، ولایت او را سلب نمی کند.

(سؤال 2317) در فرض فوق اگر این دو صغیر در طول یک سال با مادرشان با رضایت جد مادری در خانه ایشان بوده اند، آیا می‎تواند از جد پدری خرج یک ساله را مطالبه نماید؟

جواب: نسبت به گذشته حق ندارد؛ ولی نسبت به آینده اگر خود صغار مالی داشته باشند، مادر صغار حق دارد از جد پدری آنها مطالبه کند که از اموال آنها مخارجشان را تأمین نماید؛ و اگر آنها مالی نداشته باشند و جد پدری متمکن باشد، مادر صغار حق مطالبه از خود جد را دارد؛ ولی اگر متمکن نباشد حق مطالبه از او را ندارد.

(سؤال 2318) کسی که پسرش زن ندارد و هیچ کدام قدرت تأمین مخارج ازدواج را ندارند، آیا می‎تواند از سهم امام و زکات هزینه آن را تأمین نماید؟

جواب: زکات و سهم امام خود را نمی تواند صرف واجب النفقه خود کند؛ و اگر بخواهد از دیگران بگیرد سهم امام توقف بر اجازه مرجع تقلید دارد؛ ولی در صورتی که بنا داشته باشد در همان سال به مصرف برساند به مقدار نیاز می‎تواند زکات بگیرد.

(سؤال 2319) کسی که به جهت ازدواج موقت با زن اهل کتابی دارای فرزند شده وظیفه اش راجع به دین فرزندان چیست ؟

جواب: اولاد تابع اشرف ابوین بوده و مسلمان محسوب می‎شوند و وظیفه هر مسلمانی است که از بچه مسلمان و دین او مراقبت نماید؛ علاوه بر این در فرض سؤال ولایت پدر هم اقتضا می‎کند که مصلحت دین و دنیای فرزند خود را رعایت نماید.

ناوبری کتاب