صفحه ۴۰۹

(سؤال 2285) بعضی از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف می‎کنند و بعضا اگر تغییر جنسیت ندهند احتمال اقدام به خودکشی در آنان هست، آیا اصولا تغییر جنسیت جایز است ؟

جواب: به طور کلی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم و اگر حال آنها به نحوی باشد که تغییر جنسیت برای آنها ضرورت داشته باشد بعید نیست که واجب باشد.

(سؤال 2286) اگر کسی در خود تمایلات یا برخی آثار جنس مخالف را مشاهده کند، آیا واجب است تغییر جنسیت دهد یا نه ؟

جواب: واجب نیست.

(سؤال 2287) اگر زن یا شوهر تغییر جنسیت دهند عقد و مهریه و سایر احکام چه صورتی پیدا می‎کند؟

جواب: عقد باطل می‎شود؛ و در صورت تحقق دخول، مهر مستقر بر ذمه شوهر می‎باشد؛ و در صورت عدم دخول احوط تصالح است.

(سؤال 2288) اگر هر یک از برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، آیا نسبت آنها به یکدیگر قطع می‎شود یا نه ؟ و همین طور در مورد دو برادر و خواهر و عمه و عمو و خاله ؟

جواب: نسبت قطع نمی شود، ولی عنوان عوض می‎شود؛ مثلا برادر خواهر می‎شود و هر کدام حکم خود را خواهد داشت.

(سؤال 2289) اگر یکی از بستگان کسی که تغییر جنسیت داده بمیرد، حکم ارث تابع بعد از تغییر جنسیت است یا قبل از آن ؟ و اگر فردی که تغییر جنسیت داده پدر یا مادر باشد چه حکمی خواهد داشت ؟ زیرا پس از تغییر، فرد فعلی نه پدر خواهد بود و نه مادر.

جواب: در غیر پدر و مادر، حکم عنوان حال فوت ملاحظه می‎شود؛ و در خصوص پدر و مادر احتیاط شود.

ناوبری کتاب