صفحه ۴۰۸

مسائل تغییر جنسیت

(سؤال 2281) آیا تغییر جنسیت در محرمیت افراد بر یکدیگر تأثیر می‎گذارد یا نه ؟

جواب: بعد از تغییر جنسیت هر نسبتی با خویشاوندان خود پیدا کند، آن نسبت ملاک است.

(سؤال 2282) آیا کسی که جنسیتش محرز است به هر دلیلی می‎تواند جنسیت خود را تغییر دهد؟ و چنانچه جایز باشد و این کار انجام شود روابط او با خویشان و محارمش چگونه است ؟

جواب: اگر مستلزم حرام شرعی نباشد دلیلی بر حرمت نداریم؛ و پس از تغییر جنسیت به نحو کامل چون موضوع عوض می‎شود احکام تابع موضوع جدید است.

(سؤال 2283) اگر در عمل جراحی کشف از واقعیت پنهانی شده باشد - مثلا کسی که در اثر عمل جراحی مرد شده معلوم شود از اول مرد بوده - آیا احکام تغییر جنسیت بر آن جاری می‎شود؟

جواب: ظاهرا در فرض سؤال تغییر جنسیت صادق نیست و باید آثار کشف خلاف مترتب شود.

(سؤال 2284) اگر مادر تغییر جنسیت دهد، آیا بعد از مردشدن او کسانی که بر پسرش حلالند بر او هم محرمند؟ و اگر عروس کسی تغییر جنسیت دهد و مرد شود، آیا بر مادر شوهر سابقش محرم خواهد بود؟ و یا اگر پدر تغییر جنسیت دهد و زن شود به پسر خود محرم خواهد بود در حالی که فعلا نه پدر اوست و نه مادر؟

جواب: اگر پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند بر اولاد بلاواسطه و با واسطه و همچنین بر آباء و اجداد و جده های خودشان محرم می‎باشند؛ و در مسأله عروس احتیاط شود.

ناوبری کتاب