صفحه ۴۰۷

مسائل کنترل جمعیت

(سؤال 2279) در صورتی که خانواده های مسلمان فرزند کافی داشته باشند و اضافه شدن فرزند دیگر هم برای آنان متعذر باشد و از طرفی استفاده از وسایل پیشگیری برایشان مشکل می‎باشد، با این حال آیا زن و مرد می‎توانند لوله های خود را ببندند؟

جواب: برای کنترل جمعیت جلوگیری های موقت اگر موجب عقیم شدن دائمی نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2280) آیا دلیل فقهی بر جواز تحدید نسل داریم ؟

جواب: جلوگیری موقت از حمل در صورتی که مستلزم ارتکاب حرامی نباشد برای خود زوجین مانعی ندارد؛ ولی اجبار دیگران بر جلوگیری جایز نیست.

ناوبری کتاب