صفحه ۴۰۶

علاوه بر این که مرتکب معصیت شده و باید هر چه زودتر توبه کند، دیه نیز به عهده او می‎باشد؛ ولی اگر فرد دیگری عوض او دیه را بپردازد یا این که صاحبان حق او را بری الذمه کنند، ذمه او بری می‎شود.

(سؤال 2277) دیه جنین زیر چهار ماه که با توافق پدر و مادر - دارای عقد دائم - سقط شده و جنین دارای دو خواهر و یک برادر بوده و پدربزرگ و مادربزرگ پدری هم زنده هستند، چقدر است ؟ و به چه کسانی باید پرداخت شود؟ لطفا بفرمایید به ریال چقدر است، و تبدیل دینار به ریال با معیارهای جدید چگونه صورت گیرد؟

جواب: اگر مادر مباشر سقط است خود او از دیه ارث نمی برد و شوهر که پدر جنین است و اذن داده، نسبت به آن بنابراحتیاط با طبقه بعد که عبارت از برادران و خواهران و جد و جده باشد مصالحه نمایند؛ و در حقیقت پدر گذشت نماید. سهم برادر دو برابر خواهر است، و جد حکم برادر و جده حکم خواهر را دارد. و در مفروض سؤال از پدر که بگذریم آنان هفت سهم می‎باشند: دو سهم برادر، دو سهم جد و سه سهم مربوط به دو خواهر و یک جده می‎باشد.

و جنین قبل از چهار ماه که در آن روح ندمیده اگر "نطفه" باشد دیه آن پانزده مثقال طلای مسکوک، و اگر "علقه" یعنی خون بسته باشد سی مثقال طلای مسکوک، و اگر به صورت "مضغه" یعنی پاره گوشت باشد چهل و پنج مثقال طلای مسکوک، و اگر استخوان بندی داشته باشد شصت مثقال طلای مسکوک، و اگر خلقتش تمام شده ولی روح در آن ندمیده باشد هفتاد و پنج مثقال طلای مسکوک است. و منظور از مثقال مذکور مثقال صیرفی یعنی بیست و چهار نخودی است که حدود پنج گرم می‎باشد.

(سؤال 2278) می‎خواهم مسائل کورتاژ را در شرایط زیر بپرسم:

1 - سن پدر پنجاه سال. 2 - سن مادر چهل وپنج سال. 3 - دارای دو فرزند هستیم.

4 - حاملگی فقط یک ماه است. 5 - مادر در شرایط روحی و جسمی خوبی نیست.

جواب: سن پدر و مادر ملاک نیست، اگر در جنین روح ندمیده (قبل از چهار ماه باشد) و مادر مرض طاقت فرسا دارد و علاج آن منحصر در کورتاژ باشد مانعی ندارد، ولی دیه آن پرداخت شود؛ ولی مجرد ناراحتی مجوز کورتاژ نیست.

ناوبری کتاب