صفحه ۴۰۵

مسائل سقط جنین

(سؤال 2274) آیا سقط عمدی جنینی که مطمئنیم یا احتمال می‎دهیم معیوب و نارسا می‎باشد در هر ماهی از بارداری (اگر دیه لازم پرداخت شود) جایز است یا نه ؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 2275) آیا سقط عمدی جنین در مواردی که مطمئنیم یا احتمال می‎دهیم جان مادر در خطر است در هر ماهی از بارداری جایز است ؟

جواب: بعد از دمیده شدن روح - اگرچه جان مادر در خطر باشد - جایز نیست؛ و قبل از آن اگر بقای حمل خطر جانی برای مادر داشته باشد یا مستلزم درد غیرقابل تحمل مادر باشد مانعی ندارد، و نسبت به دیه آن باید با پدر جنین مصالحه شود. و روح در ماه پنجم دمیده می‎شود و چون ممکن است اختلاف زمان و مکان و جهات دیگر در مستعدکردن جنین برای دمیده شدن روح تأثیر داشته باشد، تعیین زمان آن به طور دقیق و به نحو کلیت ممکن نیست؛ و در هر موردی تشخیص ممکن نباشد و شک پیش آید، محکوم به عدم دمیده شدن روح می‎باشد.

(سؤال 2276) در مواردی که پزشک باعث سقط جنین می‎شود، دیه لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتما باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهده وی نیست ؟ اگر با وجود قبول این شرط، فردی که دیه بر او واجب است آن را پرداخت نکند، آیا در این صورت پزشک مدیون خواهد بود؟

جواب: در موردی که اسقاط جنین جایز باشد اگر پزشک با پدر و مادر جنین شرط عدم ضمان کند ضامن نمی باشد؛ و در غیر آن مورد علاوه بر معصیت دیه هم دارد. و دیه آن به عهده مباشر است که اگر پزشک راهنمایی کند و دارو را توصیف نماید و مباشر اسقاط خود مادر باشد، دیه به عهده مادر است؛ و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد،

ناوبری کتاب