صفحه ۴۰۲

جواب: در فرض سؤال، زن اولی در جمیع احکام مادر او می‎باشد و دومی در غیر احکام محرمیت مادر او محسوب نمی شود؛ و در احکام محرمیت باید احتیاط شود.

(سؤال 2270) زن بیست و چهار ساله ای هستم که به تقدیر الهی از داشتن رحم و یک کلیه محرومم، اما با این حال تخمک سالم توسط تخمدان ایجاد می‎شود و در علم پزشکی شیوه ای ابداع شده که تخمک زن و نطفه مرد را در خارج رحم زیر نظر متخصص لقاح می‎نمایند و جنین حاصله جهت ادامه رشد تا هنگام تولد به رحم زن دیگری که این وظیفه را به عهده گرفته منتقل می‎شود؛ آیا انجام این عمل شرعا درست است یا نه ؟

جواب: اگر زن دیگر شوهر داشته باشد عمل مورد سؤال جایز نیست؛ و اگر شوهر نداشته باشد و ازدواج صاحب نطفه با زنی که می‎خواهند رحم او را عاریه بگیرند بدون مانع شرعی باشد و ازدواج کند، هر چند انتقال جنین مستلزم لمس و نظر حرام می‎باشد؛ ولی در صورت ضرورت بچه دار شدن برای این خانواده مانعی ندارد. بلکه در این صورت بدون ازدواج نیز دلیلی بر منع نداریم.

(سؤال 2271) مردی که دارای دو زن است، یکی عقیم و دیگری غیر عقیم، آیا می‎تواند نطفه خود را پس از ترکیب با نطفه زن غیرعقیم در رحم زن عقیم قرار دهد؟ و بچه منتسب به کدام یک می‎باشد؟

جواب: اگر مستلزم مقدمه حرامی نباشد، یعنی نطفه زن و مرد به وجه حلال تهیه شود و به مباشرت زوج یا خود زن عقیم در رحم او قرار داده شود مانعی ندارد؛ و صاحب نطفه ها پدر و مادر او می‎باشند و زن حامل باید در مسأله محرمیت و ازدواج احتیاط کند، ولی سایر احکام مادری و فرزندی در بین آنها جاری نمی باشد.

(سؤال 2272) در خارج تزریق منی مرد اجنبی که در بانک لقاح نگهداری می‎شود به زنهای نازا معمول است، آیا بچه متولدشده به شوهر زن منسوب است یا نه ؟ رابطه او با مادرش چیست ؟ آیا ولد شبهه است یا ولد زنا؟

جواب: اگر محرز باشد که از منی شوهر آن زن به وجود نیامده به شوهر او منسوب نمی باشد؛ و در صورتی که منی اجنبی را با منی زن دیگر مخلوط کرده و در رحم آن زن قرار داده باشند، به او هم منسوب نمی باشد و فقط در مسأله محرمیت و ازدواج

ناوبری کتاب