صفحه ۴۰۰

جواب: پسری که شیر خانمی را پانزده مرتبه متوالی یا یک شبانه روز بخورد، یا به قدری بخورد که گوشت بروید و استخوانش محکم شود، آن پسر فرزند رضاعی آن خانم و شوهرش محسوب می‎گردد و فرزندان آنها خواهران و برادران او محسوب اند. و خواهر و برادر آن خانم خاله و دایی آن پسر، و برادر و خواهر آن مرد عمو و عمه آن پسر می‎باشند.

و بالاخره آن کسانی که از ناحیه نسب محرم اند مانند: پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند برادر یا خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله از ناحیه شیرخوردن نیز محرم می‎شوند؛ ولی برادران و خواهران آن پسر که شیر نخورده اند محرم آنان نیستند.

و اگر آن خانم خاله آن پسر باشد به وسیله شیرخوردن حکم فرزند آن خانم را پیدا می‎کند، و فرزندان آن خانم برادران و خواهران او می‎شوند و با او محرم اند؛ برادران و خواهران این پسر با خاله خود محرم اند ولی با فرزندانش محرم نیستند.

ناوبری کتاب