صفحه ۳۹۹

مسائل شیر دادن

(سؤال 2262) آیا خواهر می‎تواند به برادر کوچک خود شیر بدهد یا نه ؟ و اگر بدهد زن به شوهر خود حرام می‎شود؟

جواب: اشکال ندارد و به نظر اینجانب آن زن بر شوهرش حرام نمی شود؛ ولی بنابر قول بعضی از علما حرام می‎شود.

(سؤال 2263) خوردن شیر زن توسط شوهر جایز است یا نه ؟ و آیا موجب حرمت آنان به یکدیگر می‎شود؟

جواب: موجب حرمت نمی باشد؛ و اگر در عرف مردم از خبائث نباشد حرام بودن آن نیز ثابت نیست.

(سؤال 2264) اگر زن در حال جنابت به بچه خود شیر دهد، اثرات معنوی آن بر روی بچه چگونه است ؟

جواب: اگر در حال شیر دادن با طهارت باشد و در وقت پستان گذاشتن به دهان بچه "بسم الله" بگوید، امیدواری به سعادت بچه بیشتر خواهد بود.

(سؤال 2265) زنی بدون این که زاییده باشد شیر پیدا کرده و بچه ای را شیر داده، آیا موجب محرمیت می‎شود؟

جواب: در فرض سؤال محرمیت حاصل نمی شود؛ و اگر مانعی در بین نباشد، ازدواج آنها با یکدیگر اشکال ندارد.

(سؤال 2266) پسری که شیر خانمی غیر از مادرش را برای چند ماه می‎خورد آیا به دختر آن خانم محرم می‎شود؟ آیا به فرزندان و نوه های آن خانم محرم می‎شود؟ آیا به خواهران آن خانم یا خواهران همسر آن خانم محرم می‎شود؟ آیا برادرش که بعد از او به دنیا آمده و شیر آن خانم را نخورده به فرزندان آن خانم محرم می‎شود؟ در صورتی که آن خانم خاله آن پسر باشد چطور؟

ناوبری کتاب