صفحه ۳۹۸

(سؤال 2259) چنانچه زن و مرد نامحرمی با یکدیگر نزدیکی کرده باشند و زن شوهردار باشد و در هنگام نزدیکی آلت مرد دخول نکرده باشد، آیا این زن و مرد می‎توانند با هم بعد از این که زن از شوهرش جدا شد به عقد هم درآیند و با هم ازدواج کنند؟

جواب: مقصود از زنا در این مسأله دخول است، پس اگر دخول انجام نشده پس از طلاق شوهر و خروج از عده، ازدواج آن مرد و زن مانعی ندارد. و همچنین است در مسأله لواط، اگر مردی با پسری - نعوذ بالله - عملی انجام داد ولی دخول واقع نشده، ازدواج آن مرد با خواهر آن پسر مانعی ندارد.

(سؤال 2260) اینجانب حدود دو سال است که ازدواج نموده ام، همسر بنده از همسر اول پدر خانمم می‎باشد. پدر خانم من در حدود بیست سال پیش از همسر اول خود جدا شده و سپس همسر دیگری اختیار کرده است. و همسر بنده از آن هنگام تاکنون توسط نامادری اش بزرگ شده است. تا آنجا که می‎دانم نامادری همسرم به من محرم نیست، ولی آیا فرزندان من خصوصا فرزند پسر به ایشان محرم می‎باشد یا خیر؟

جواب: نامادری همسرتان به شما محرم نیست، ولی به فرزندتان محرم است؛ چون زن آقاجان آنان می‎باشد و زن آقاجان مانند زن پدر محرم است.

(سؤال 2261) آیا آمیزش با زن حامله حرام است ؟ و اگر بچه او از دیگری است و بعد از عده با او ازدواج کرده، آیا آمیزش با او باید بعد از وضع حمل باشد؟

جواب: اگر بچه از خود اوست آمیزش در حال حاملگی اشکالی ندارد. و اگر از شوهر قبلی اوست قبل از وضع حمل ازدواج با آن زن جایز نیست؛ زیرا عده طلاق زن حامله با وضع حمل تمام می‎شود. و اگر شوهر آن زن از دنیا رفته است هر کدام از دو زمان - یعنی چهارماه و ده روز که عده وفات است، یا زمان باقی مانده به وضع حمل او - که بیشتر است عده او خواهد بود.

ناوبری کتاب