صفحه ۳۹۴

جواب: اگر آن دختر پدر و جد پدری نداشته باشد یا این که دسترسی به آنها نباشد و حاکم شرع صیغه مورد سؤال را لازم و ضروری تشخیص بدهد، با اذن او مانعی ندارد و در غیر این فرض صحیح نیست.

(سؤال 2244) در رابطه با ازدواج موقت اگر پدری به دلیل مسائل فرهنگی و عرف جامعه رابطه پسر و دختر را به صورت مشروع و قانونی قبول نداشته باشد، آیا می‎توان این دختر را بدون اذن پدر صیغه نمود؟

جواب: اگر دختر دارای رشد عقلی باشد و به ازدواج نیاز دارد و پدر او معتقد به موازین اسلامی نیست و یا لجاجت می‎کند و شوهر کفو او باشد، اجازه او لازم نیست.

(سؤال 2245) ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است یا نه ؟

جواب: ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است، حتی اگر وقت آن به صد سال مثلا تعیین گردد. ولی ازدواج دائم با آنان محل اشکال است.

(سؤال 2246) در خارج کشور از یک جوان شیعه شنیدم که می‎گفت: در متعه حتی یک بوسه ساده می‎تواند برای مهر تعیین شود، آیا این مطلب درست است ؟

جواب: مهر باید دارای قیمت باشد، هر چند کم باشد؛ مانند یاددادن یک سوره یا یک مسأله دینی یا علمی و مانند آن.

وطی به شبهه

(سؤال 2247) آیا وطی از روی شبهه موجب حرمت ابدی می‎شود؟

جواب: اگر زنی را که شوهر داشته یا در حال عده بوده به خیال این که بلامانع است عقد کند، در این فرض دخول موجب حرمت ابدی می‎شود؛ و در غیر این فرض وطی به شبهه موجب حرمت ابدی نمی شود. ولی اگر مرد بداند که زن شوهر دارد یا این که در عده است و بداند عقد در حال عده حرام است، به مجرد عقد به همدیگر حرام ابدی می‎شوند.

(سؤال 2248) آیا در حرام ابدی شدن زنی که در عده دیگری عقد شده است، فرقی بین عده طلاق رجعی یا غیر رجعی وجود دارد؟

جواب: در این جهت فرقی بین عده طلاق رجعی و غیر رجعی نیست.

ناوبری کتاب