صفحه ۳۹۲

و قاعده اقتضا می‎کند این اخبار بر تقیه حمل شوند؛ ولی چه شده که مشهور فقهای ما مطابق اهل سنت فتوا داده اند؟!. و بالاخره اقوی در مفروض سؤال تنصیف مهر است. و مرحومین آیتین: خمینی و خوئی طاب ثراهما نیز چنین فتوا داده اند؛ ولی بنابر احتیاط مؤکد زن را نسبت به نصف دیگر مهر راضی نموده و با او مصالحه نمایند.

(سؤال 2237) در مورد سؤال فوق آیا می‎توان در دو مثال ذیل تفاوت قائل شد:

1 - عقدی واقع می‎گردد، عروس و داماد طبق مرسوم معمول برای رفتن به خانه داماد در اتومبیل می‎نشینند و در بین راه داماد در اثر تصادف فوت می‎کند.

2 - مرد مسنی که همسرش فوت نموده همسر دیگر اختیار می‎کند و حدود بیست سال با هم زندگی کرده ولی دخول در این مدت صورت نمی گیرد و در نهایت مرد از دنیا می‎رود.

تفاوت به این که در مثال اول بگوییم زن مستحق نصف مهر است، و در مثال دوم تمام مهر را طلبکار باشد؟

جواب:اولا در مثال دوم بسیار بعید است که در مدت بیست سال هیچ دخول واقع نشده باشد، ممکن است انزال نشود ولی انزال شرط استقرار همه مهر نیست، صرف دخول کافی است.

و ثانیا بر فرض عدم وقوع دخول، حکم آن با مثال اول تفاوت ندارد. البته اگر زن در مدت بیست سال خدماتی در منزل شوهر انجام داده و قصد مجانی بودن نکرده است حق اجرت خدمات بیست ساله را دارد و می‎تواند مطالبه نماید. ضمنا ارث زن و شوهر از یکدیگر توقف بر دخول ندارد.

شرط ضمن عقد

(سؤال 2238) اگر در عقد نکاح زن و شوهر توافق کنند که شوهر زن خود را طلاق ندهد، و یا زن دیگری نگیرد، و اگر گرفت مبلغی به زن خود بپردازد، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود اشکالی ندارد و باید عمل شود. و حتی به نظر اینجانب اگر ابتدأ و بدون عقد تعهدی مشروع انجام شد بنابراحتیاط عمل شود.

ناوبری کتاب