صفحه ۳۹۱

جواب: در فرض سؤال بر زوج واجب بوده در زمان معین پول را به خانه تبدیل نماید؛ و چون به تعهد خود عمل نکرده و قیمت پول سقوط کرده بنابر احتیاط واجب باید قدرت خرید یکصد و پنجاه هزار تومان در زمان عقد را در نظر بگیرد و رضایت شما را تحصیل نماید.

(سؤال 2234) اگر در عقد ازدواج مهرالسنة بدون هیچ توضیحی ذکر شود آیا همان پانصد درهم حساب می‎شود، یا چیزی که در عرف بعضی مناطق ایران به بیست و پنج تومان و دو ریال و ده شاهی معروف است ؟

جواب: ذکر مهرالسنة در عقد به لحاظ عمل به استحباب شرعی است، و بیست و پنج تومان و دو ریال و ده شاهی نزد آنان خصوصیت ندارد، بلکه به عنوان مصداق مهرالسنه شرعی به آن نگاه می‎کنند؛ و بالاخره مقصود نهایی متعرضین آن، مهرالسنه شرعی است.

(سؤال 2235) زنی که عقد شده ولی عروسی نکرده اند آیا نفقه طلبکار است یا نه، و اگر تأخیر در عروسی از ناحیه عروس است چطور؟

جواب: اگر از ناحیه دختر ابایی از تمکین نیست نفقه طلبکار است، و اگر از تمکین ابا دارد طلبکار نیست.

(سؤال 2236) در صورتی که عقد واقع گردد ولی قبل از دخول، شوهر در اثر تصادفی فوت نماید؛ آیا زن مستحق کل مهر خواهد بود، یا در این مورد خاص نظر دیگری دارید؟

جواب: این مسأله از مسائل مشکل فقه ماست، همه فقهای شیعه و سنی می‎گویند: طلاق قبل از دخول موجب تنصیف مهر است چون قرآن بر آن دلالت دارد. و همه فقهای سنت می‎گویند: در موت احد زوجین همه مهر برای زن ثابت است، و اکثریت فقهای شیعه نیز چنین می‎گویند. در صورتی که اخبار کثیره صحیحه دلالت دارند بر این که در موت احد زوجین نیز مهر تنصیف می‎شود. (وسائل الشیعة، باب 58 از ابواب المهور) فقط چند روایت که قرینه تقیه نیز در برخی آنها وجود دارد دلالت دارند بر ثبوت همه مهر، و این چند روایت فقط در رابطه با مرگ شوهر است.

ناوبری کتاب