صفحه ۳۸۹

(سؤال 2228) دختر باکره ای به دلیل اظهار علاقه پسری بالغ و وعده ازدواج آن پسر، از راه نامشروع ازاله بکارت و سپس حامله گردیده و در زمانی که دارای حمل سه ماهه بوده در جلسه ای با حضور والد آن دو صیغه عقد ازدواج دائم جاری گردیده و مهریه زن به دلیل اضطرار فقط مهرالسنة تعیین گردیده است؛ و مرد بلافاصله با تولد نوزاد پسر برای نوزاد شناسنامه اخذ نموده و اکنون که نوزاد به سن چهار سالگی رسیده پدرش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر مرتکب ترک انفاق شده و زوجه اش در عسر و حرج قرار دارد و متقاضی طلاق می‎باشد. لطفا بفرمایید:

1 - آیا عقد ازدواج بین آن دو در زمانی که زن دارای حمل سه ماهه بوده، صحیح بوده است ؟

2 - با توجه به این که زن دارای تحصیلات دانشگاهی است و از روی اضطرار با مهرالسنة به عقد ازدواج دائم درآمده است و اکنون عسر و حرج وی ثابت گردیده، آیا مستحق مهرالمثل می‎باشد یا خیر؟

3 - نفقه طفل نوزاد بر عهده چه کسی می‎باشد؟

جواب: در فرض سؤال عقد صحیح بوده است. و اگر مهر با رضایت طرفین و اجازه پدر دختر بوده، آن هم صحیح می‎باشد و دختر بیش از آن را طلبکار نیست، مگر این که منظور از اضطرار در اینجا اکراه باشد. و در هر حال نفقه زوجه و طفل نوزاد بر عهده پدر می‎باشد و در صورت ترک انفاق زوجه حق مطالبه دارد.

(سؤال 2229) آیا شیربها که از داماد می‎گیرند جزو مهریه می‎باشد؟ در غیر این صورت حکم شیربها و اقسام آن را بیان فرمایید.

جواب: شیربها غیر از مهریه است و اگر با رضایت زوج اهدا شود اشکال ندارد و حکم سایر هدیه ها را دارد؛ ولی اجبار در گرفتن آن جایز نیست.

(سؤال 2230) کسی در شب عروسی متوجه باکره نبودن زنش می‎شود و زوجه قسم می‎خورد کسی با او نزدیکی نکرده، تکلیف شوهر چیست ؟

جواب: زوال بکارت علتهای مختلف دارد و ادامه زوجیت با او به هیچ وجه اشکال ندارد؛ و اگر عقد مبنی بر بکارت جاری شده باشد، در صورتی که ثابت شود

ناوبری کتاب