صفحه ۳۸۸

(سؤال 2224) اگر مهرالمثل افزون از مهرالسنة باشد، آیا مطالبه مقدار اضافی معتبر است ؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2225) اگر زوجه بگوید تا مهریه را نگیرم به خانه شوهرم نرفته و به هیچ وجه از او تمکین و اطاعت نمی نمایم، آیا وی ناشزه محسوب می‎شود؟ و آیا مراد از تمکین صرف دخول است یا شامل سایر استمتاعات نیز می‎شود؟

جواب: اگر زوج از پرداخت مهریه که وقت ادای آن رسیده با تمکن یا عدم تمکن خودداری نماید، بعید نیست زوجه قبل از دخول حق امتناع از تمکین نسبت به همه استمتاعات را داشته باشد و بتواند از آمدن به خانه زوج امتناع ورزد؛ زیرا نکاح اگرچه از عقود معاوضات نیست، لکن بعید نیست که از روایات مربوطه استظهار شود که زوجه در مفروض سؤال حق دارد که خود را تسلیم زوج نکند تا مهر خود را دریافت نماید.

(سؤال 2226) اگر زوجه غیر مدخول بها بگوید: "تا قبل از دریافت مهریه تمکین نمی کنم" و زوج بگوید: "او دریافت مهریه را بهانه قرار داده و دروغ می‎گوید"، چنانچه واقعا علت عدم تمکین بنابر اقرار زوجه عدم دریافت مهریه باشد، در این صورت آیا قاضی می‎تواند زوج را به پرداخت نفقه مجبور نماید؟ و کدام یک از آنها مدعی و کدام منکر می‎باشد؟

جواب: به هر بهانه ای که باشد حق مذکور برای زوجه ثابت است و قاضی می‎تواند زوج را به پرداخت نفقه مجبور نماید؛ و اگر بعد از دریافت مهر از تمکین امتناع ورزد، احکام نشوز جاری می‎گردد.

(سؤال 2227) فردی دختری را با وعده ازدواج فریب داده و به او تجاوز کرده است و بعد از تجاوز و ازاله بکارت حاضر به ازدواج با او نمی باشد، آیا دختر در برابر تجاوز آن فرد، حق مطالبه مهرالمثل و ارش بکارت دارد یا خیر؟

جواب: چون اجبار و اکراهی نبوده حق مطالبه مهر و ارش ندارد؛ ولی خلف وعده خلاف شرع است و از نظر اخلاقی و وجدانی مناسب است با وی ازدواج کند و او را راضی نماید.

ناوبری کتاب