صفحه ۳۸۷

(سؤال 2220) آیا زن هنگام اجرای عقد می‎تواند با شوهرش شرط کند تا موقعی که او در اختیار شوهرش هست با زن دیگری ازدواج نکند، دائم باشد یا موقت؛ و رابطه ای با زن دیگر نداشته باشد، مشروع باشد یا غیر مشروع؛ و اگر خلاف آن ثابت شد زن وکیل باشد از جانب شوهر طلاق بگیرد و مهریه و مخارج را از اموال شوهرش برداشت نماید؟

جواب: شرط این که ارتباط نامشروع نداشته باشد اشکال ندارد؛ ولی شرط این که حق ازدواج نداشته باشد صحیح نیست. بلی اگر شرط کند که از حالا وکالت داشته باشد تا در صورت ازدواج شوهرش با زن دیگر خود را مطلقه کند، یا فرد دیگری را جهت طلاقش وکیل کند، مانعی ندارد.

(سؤال 2221) آیا شوهر می‎تواند بدون رضایت همسر اول، همسر دیگری اختیار کند؟ آیا رضایت همسر اول شرط و لازم است ؟

جواب: صحت ازدواج با زن دیگر منوط به رضایت همسر اول نیست؛ ولی مراعات عدالت و انصاف بین همسران متعدد به نحوی که حق هیچ کدام ضایع نشود کار بسیار مشکلی است، و معمولا در مورد همسر اول بی عدالتی و بی انصافی انجام می‎شود.

(سؤال 2222) آیا کسی که با پسری لواط کرده می‎تواند با خواهر او ازدواج کند؟ و آیا حکم آن قبل و بعد از بلوغ فرق می‎کند یا نه ؟

جواب: اگر نداند دخول شده یا خیر، ازدواج مورد سؤال مانعی ندارد. ولی اگر لواطکننده یقین به دخول دارد در صورتی که بالغ بوده مسلما خواهر آن پسر بر او حرام است و ازدواج با او باطل می‎باشد؛ و اگر بالغ نبوده در این فرض نیز بنابراحتیاط واجب با خواهر او ازدواج نکند.

مهریه

(سؤال 2223) آیا می‎توان مهر را در عقد نکاح تعهد به عدم انجام عملی قرار داد، در صورتی که تعهد مزبور دارای ارزش اقتصادی باشد؛ به عنوان مثال زوج متعهد می‎شود که از ساختن ساختمانی بلند در جلوی خانه زوجه خودداری کند؟

جواب: هر چیز با ارزشی اعم از مال یا کار و مانند آن را می‎توان مهر قرار داد.

ناوبری کتاب