صفحه ۳۸۲

(سؤال 2208) آیا تفاوتی بین اهل تسنن و اهل تشیع در عدم جواز تشریح جسد وجود دارد؟

جواب: تفاوت ندارد.

(سؤال 2209) آیا می‎توان جسد افراد به ظاهر مسلمان (مسلمان شناسنامه ای) را که به خاطر ارتداد، فساد اخلاقی، قاچاق مواد مخدر، مسائل سیاسی و نظایر آن اعدام شده اند تشریح نمود؟

جواب: در صورت ثبوت ارتداد او در دادگاه صالح حکم جسد کافر، و در غیر این فرض حکم جسد مسلمان را دارد که تفصیل آن در مسأله «2192» گذشت. البته موارد جواز به طور کلی مشروط به عدم ترتب مفسده می‎باشد.

نبش قبر جهت تشریح جسد میت

(سؤال 2210) آیا می‎توان برای تشریح جهت آموزش به علت کمبود جسد و استخوان (که بدون آنها آموزش امکان پذیر نیست) اقدام به نبش قبر غیرمسلمان نمود؟

جواب: نبش قبر کافر اشکال شرعی ندارد؛ مگر این که مفسده اجتماعی بر آن مترتب باشد.

(سؤال 2211) در فرض فوق اگر ندانیم این قبر متعلق به مسلمان است یا غیر مسلمان، آیا مجازیم نبش قبر انجام دهیم ؟

جواب: در بلاد اسلامی جایز نیست.

(سؤال 2212) در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا می‎توانیم استخوانهایی را که در بیابانها و قبرستانها می‎یابیم و یا به وسیله عملیات حفاری شهرداریها در سطح خاک ظاهر می‎شوند (چه متعلق به مسلمان باشد یا غیر مسلمان) مدتی جهت آموزش استفاده کرده و بعد از اتمام کار به یک مرکز آموزشی هدیه نماییم و یا دفن کنیم ؟

جواب: اگر ثابت شود که استخوان جسد کافر است مانعی ندارد؛ و در غیر این فرض اگر حفظ جان مسلمانان متوقف بر آن باشد و امکان تهیه جسد کافر نباشد اشکال ندارد. و در صورت عدم جواز، دفن آن لازم است.

ناوبری کتاب