صفحه ۳۸۰

جواب: بدون اطلاع صاحب عضو علاوه بر معصیت شامل احکام قصاص و دیه می‎شود. و با اطلاع و توافق صاحب عضو نیز اگر خطر جانی برای او داشته باشد جایز نیست؛ و اگر خطر جانی و ضرر قابل توجه برای او نداشته باشد مانعی ندارد. و حکم پرداخت عوض در مسأله «2191» گذشت.

عوارض پیوند

(سؤال 2200) اگر مطمئن باشیم و یا احتمال دهیم که این پیوند رد خواهد شد و در نهایت مفید نخواهد بود، آیا مجازیم با خوشبینی از بدن فرد زنده یا مرده دیگری عضوی را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم ؟

جواب: مجاز نیستید.

(سؤال 2201) با توجه به این که بعد از پیوند، شیمی درمانی ضروری به نظر می‎رسد و همین عمل باعث عوارض خفیف یا شدید در بیمار می‎گردد، آیا پزشکی که مجبور به انجام این کار جهت عدم رد پیوند می‎باشد در ایجاد عوارض آن مسئول است ؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعایت احتیاط لازم و دقت کافی و اکتفا به مقدار ضروری مسئول نیست.

مرگ مغزی و پیوند اعضا

(سؤال 2202) آیا می‎توان اعضای شخصی را که دچار مرگ مغزی شده است (و از لحاظ پزشکی امیدی به زنده ماندن وی نیست ولی برخی اعضایش مثل قلب وی برای مدتی هنوز کار می‎کند) به بیماری که محتاج است پیوند زد؟ (با توجه به این که اگر صبر نماییم ممکن است دیگر اعضایش قابل پیوند نباشد).

جواب: تا زمانی که نمرده است جایز نیست. و بعید نیست قتل عمد صادق باشد؛ و اگر حکم به قصاص نشود لااقل دیه دارد.

ناوبری کتاب