صفحه ۳۷۹

قطع عضو جهت پیوند و نارضایتی صاحب آن

(سؤال 2196) اگر شخصی از پیوند اعضای خود به دیگران پس از مرگش ناراضی باشد ولی پس از وفاتش ولی وی مایل به این کار باشد، آیا می‎توانیم چنین کاری را انجام دهیم ؟

جواب: ملاک جواز و عدم جواز در مسأله «2192» گذشت و رضایت و عدم رضایت میت و ولی او ملاک نیست.

(سؤال 2197) اگر شخصی در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقی در مورد پیوند اعضایش نداشت، آیا پس از مرگش می‎توان به اجازه ولی وی چنین کاری را انجام داد؟

جواب: ملاک جواز و عدم جواز همان است که در مسأله «2192» گذشت.

قطع عضو فرد زنده جهت پیوند

(سؤال 2198) آیا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت پیوند مستلزم پرداخت دیه می‎باشد؟

جواب: اگر بدون رضایت صاحب عضو قطع کنند، علاوه بر معصیت احکام قصاص و دیه بر آن جاری می‎باشد. و اگر با توافق صاحب عضو باشد در صورتی که تبرعا اهدا کرده باشد دیه ندارد؛ و اگر مصالحه به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر کرده باشد، طبق مصالحه عمل شود و اضافه بر آن دیه ندارد. و اگر اهدای عضو برای اهدا کننده خطر جانی داشته باشد اهدا جایز نیست.

(سؤال 2199) اگر احتمال بدهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخصی که زنده است در آینده نزدیک یا دور وی دچار عوارض خفیف یا شدید خواهد شد و از طرفی نجات جان بیمار دیگری وابسته به همین کار باشد و مورد دیگری نیز در دسترس نباشد، آیا مجازیم بدون آگاهی دادن شخص پیونددهنده چنین کاری را انجام دهیم ؟ و اگر به وی اطلاع بدهیم و با تمایل وی عضو پیوندی را از بدنش خارج کنیم، در صورت ایجاد عارضه در وی آیا پزشک مسئول است ؟

ناوبری کتاب